32

الاول محمود بن ملکشاه

از کتاب: طبقات ناصری (جلد ۱/۲) ، فصل طبقه ۱۲ ، بخش سلجوقیان
01 January 1280

محمود بن سلطان ملکشاه را چون تخت ( ۲ ) ( ممالک ) روم از دست سنجر که برادرش بود مسلم شد، درآن دیار و ثغور اسلام جهاد بسیار کرد و بر کفار فرنج لشکر ها کشید، و غزوها بسنت بجای آورد، و قلاع و شهرها بگرفت و با بندگان خدای تعالی و عدل و احساس ورزید. چون مدتی از ملک او بگذشت برحمت حق پیوست