138

تفریض

از کتاب: فیض قدس

انجمن تاریخ افغانستان کمال مسرت دارد که به تقریب آغاز سال ۱۳۳۴ کتاب نفیسی را بنام "فیض قدس" که بقلم شیوا و توانای استاد خلیل الله خلیلی در مورد شرح حال و آثار بزرگترین شاعر و متفکر شرق حضرت میرزا عبدالقادر بیدل نوشته شده به هموطنان گرامی ارمغان مینماید.


احمد علی کهزاد