119

محکمات و متشابهات قرآن ۱۱

از کتاب: پیوند با مردم ، بخش قرآن در بستر تاریخ
04 July 2023

نکات کلیدی:

  • موضوع محکمات و متشابهات در آیت ۲۳ سورۀ ۳۹ قرآن.
  • براساس فرموده های قرآن، حسن الحادیث و یا بهترین احادیث، آیات قرآن است.
  • هدایت و ذلالت، هردو اصول اکتسابی اند نه اهدائی از جانب خدا. و اکتساب اینها، مستلزم پوره کردن شرایط خاص میباشد.
  • هدایت و گمراهی از جانب (قانون خدا) میباشد نه از طرف ذات او. یعنی کسانی که مطابق قانون خدا رفتار کنند، از جانب قانون هدایت میشوند و کسانیکه خلاف قانون عمل کنند، توسط همین قانون، گمراه خواهند شد که نوعی است از مجازات.
  • متشابهات قرآن وظیفه دارند تا محکمات قرآن را بیان و توضیح و تشریح و تعلیم و تدریس کنند.