آغا کوچک

از کتاب: پرده نشینان سخنگوی

آغا کوچک دختر شهزاده سیف الله میرزا است که از طرف پدر به فتح علی شاع قاجار و از طرف مادر به معتمد الدوله نشاط و خانواده صفویه میرسد این شاعره در قرن سیزده حیات داشت  و گویند اشعار خوبی میسرود رباعی ذیل نمونه قریحه شعری وی است :-

گویند بهشت و حور کوثر باقیست                      در روز جزا دوزخ و محشر باقیست 

دوزخ چه بود بغیر من علی و آلش                     جنت به محبت پیغمبر باقیست