32

الاول الحارث الرایش

از کتاب: طبقات ناصری (جلد ۱/۲) ، فصل طبقه ۶ ، بخش تبایعه
01 January 1280

و نسبت او در مقدسی چنین می آرد : الحرث بن مهیب بن ایمن، بن دی برحم بن راید بن المغرب بن بطن بن عذیب بن دهیر بن التبع بن حمیر بن سباب بن یشخب بن یعرب . اما بروایت طبری : رایش بن یعب بن قحطان بن ابی شداد ( ۱ ) . حارث رایش در جهان با ملوک اطراف ( حرب بسیار کرد و ممالک اطراف ) ( ۲ ) بگرفت، و حدود مغرب و مصر در تصرف آورد، و لشکر به هندوستان آورد و از پادشاهان هندوستان مال بستد، و از ان بلاد برده و غنایم بسیار به یمن برد و از حدود عراق انبار و موصل بگرفت و بجانب آذربایگان رفت و با ترکان حرب کرد، و بر کنار آبادانی آن بلاد سنگ بفرمود تا نصب کردند ، و بر انجا نام او و حربهای او ضبط ( و ) ممالک او از اول حال تا آخر بنوشتند. واو در روزگار منوچهر بود ملک عجم . و حارث مطیع منوچهر بود. و مدة ملک او صد و بیست سال بود و در گذشت. و الله اعلم بالصواب