آزادی بحر

از کتاب: دیوان علامه اقبال لاهوری ، قطعه

بطی می گفت بحر آزاد گردید

چنین فرمان زدیوان خضر رفت

نهنگی گفت بحر آزادگردید

چنین فرمان زدیوان خضر رفت

نهنگی گفت روهرجاکه خواهی

ولی ازما نباید بیخبر رفت