دیباچه

از کتاب: قاموس جفرافیائی افغانستان (۱/۴)

قاموس جغرافیائی افغانستان که اینک جلد اول آن در ظرف (۴۹۰) صفحه از حرف(آ) تا حرف(ج) حاوی ( ۲۹۱۵) عنوان طبع و نشر گردید ، نخستین اثر یست که راجع به اعلام جغرافی کشور بوجود آمده و در خصوص ولایات  ، حکومت اعلی ، حکومت کلان، حکومت محلی ، علاقه داری ، قراء، قصبات، شهرها، کوه ها ، تپه ها ، و انواع حیوانات ، اشجار ، پیداوار  زراعتی  ، فواکه ، صنائع ، مقامات متبرکه  شغل و پیشه و سائر خصویات  هر منطقه معلومای میدهد انجمن آریانا دائرة المعارف  چندسال  قبل  هنگامیکه کار دائرة المعارف شروع و نسبت بمواد جغرافیائی  وطن برای آریانا دائرة المعارف  ضرورت احساس نمود ، به تدارک آن اقدام کرد بدین قرار که تقریباً ۹۵ فصید اعلام را باموقعیت  طول البلد و عرض البلد  آن از روی  ۹۲ قطعه خریطه  جغرافیائی افغانستان استخراج نمود ، چنانچه  برخی ازین  اعلام بطور  ناقص تنها  بقید طول البلد  و عرض البلد  درجلد اول  آریانا دائرة المعارف  نیز طبع شده ، لکن اخیراً  انجمن  به این عقیده رسید که باید این اعلام حتی الامکان  تکمیل شود ، یعنی  معلوما  ضروریه که بتواند چگونگی  و خصوصیات  هر ولایت ، حکومت ، قریه، و قصبه را چه از حیث کیفیت طبیعی و چه از رهگذر  اوضاع اقتصادی  و حیات اجتماعی مردم معرفی کند تهیه گردیده و به صورت یک قاموس جغرافیائی طبع شود . تا از یک طرف  درین قسمت بکار دائرة المعارف کمک کرده باشد و از طرف دیگر بنیان جغرافیه عمومی کشور به حیث یک سنگ تهداب  قرار گیرد . لهذا دو سال قبل ( یعنی  در سال ۱۳۳۲) در ضمن کار آریانا دائرة المعارف این خدمت سگنین را نیز سردست گرفت.  و بعد از غور  و تعمق نسبت به انجام  این مقصود  به وظایف و کا رهای ذیل ملتفت و مواجه گردید. که اجرای آن حتمی پنداشته شد چه بدون آن این اثر ناقص مانده و قابل طبع و نشر نمیشد :

۱ـ همه اعلامی که خواه از خریطه های افغانستان استخراج و خواه به وسائل دیگر فراهم شده بود باید به شکل قاموس به ترتیب ( الف با) که از ( الف ) تا (ی) بحدود تخمین (۱۵۰۰۰) آرتیل میرسد . 

۲ـ تمام طول البلد ها و عرض البلد ها و ارتفاعات اغلامی  را که درین جلد طبع شده است در خریطه های جغرافی  به فت وانچ ومیل  قیده شده بود به سلسله متری  تبدیل کرد .

۳ـ چون خریطه های جغرافی که قسمت اعظم مواد این قاموس ازآنها استخراج شده نسبتاً قدیم میباشد لابد تا کنون در تشکیلات اداری و حتی در نام های قراء قصبا  و محلات  کشور تغیرات  و تحولاتی  وارد گردیده است  که با صورت  تشکیل اداری ونام های امروزه بعضا مطابقت نمیرساند و لازم بود که مواد با تشکیلات اداری موجوده مطابق  ساخته شودو اسمائیکه در مرور زمان بنابر علل واسبابی 


خواسته و تمام اعلامیکه درین جلد  به طبع رسیده است به تشکیلات حاضره اداری  تطبیق گردید ووقتاً فوقتاً بوزارت داخله مراجعت و مفاهمه نموده با کمک و همکاری ایشان حتی الوسع اغلاط  واقعه و تحولات حادثه تصحیح و بصورت واقعی امروزه در آورده شد و در تدوین جلد های ما بعد نیز این کار دوام خواهد داشت .

۴ـ تا جائیکه میسر بود ارتفاعات بر خی اعلام  از سطح بحر ماننند بعضی کوها ، شهرهای عمده، قریه ها وغیره  مواضع از روی تازه ترین خریطه جغرافی استخراج  و بمادهٔ مربوطه آن قید شد .

۵ـ حتی الوسع ذریعه اعضا ٔ مسلکی  انجمن دائرة المعارف بماخذ دارند، راجع به مواد مندرجه این قاموس  معلومات جغرافیائی از قبیل حیوانات، نباتات ، پیداوار زراعتی  ، صنائع مروجه،  اشجار، فواکه، پیشه و حرف  اهالی مقامات متبرکه از قبیل: هزارات مشهور ومساجد  جامع وحتی الوسع فوکلور های مربوطه را از کتب و جرائد  داخلی و ماخذ خارجی فراهم کرد، و هم فهرست  حکومتی  ها و علاقه داری  های مربوطه هر ولایت و حکومت اعلی  را برایشان ارسال و تقاضا نمود تا راجع به حوزه حکومات  و علاقه داری های خود ذریعه اشخاص  تعلیم یافه و مامورین  منور معلومات  فوق الذکر را تهیه کرده بفرستند چنانچه تا یک اندازه  معلومات مفیدی نسب به بعضی مناطق فراهم کرده فرستادند ، که از آن خیلی استفاده بعمل  آمد،  طبیعی است این کار یعنی تتبع مضامین در تدوین جلد  های مابقی  این اثر هم دوام خواهد داشت . 

۶ـ صورت تشکیل  و تعداد مکاتب  ابتدائیه ، متوسطه ، لیسه و مکاتب دهاتی از وزارت معارف خواسته شد و در مناطقیکه مکاتب تاسیس گریده است تحت آرتیل مربوط آن قید شد. 

۷ـ حتی الامکان فاصله هر شهر ، ده ، قصبه ، قریه، علاقه درای و حکومت محلی از حکومات کلان یا حکوم اعلی و یا ولایا مربوطه آن جستجو و قید گردید تا علاوه بر موقعیت طول البلد و عرض البلد جغرافی خود معلوم شده بتواند که از مرکزیت اداری خود چه اندازه مسافه  داشته و بکدام سمت واقع میباشد . 

۸ـ‌ در مناطقیکه اداره مترولوجی تاسیس شده است وضعیت اقلیمی  آن از قبیل  حداکثر  وحد اقل درجه حرارت  و برودت و بارندگی سالانه ، از شعبه مترولوجی خواسه و تحت نام  همان منطقه ثبت گردیده و ثبت خواهند شد . معهذا  مطالب عمده  و مهمی  باقی مانده است که باوجود کوشش و مراجعات مکرر  بدو اثر مربوطه بدریافت آن موفق نشدیم و آن عبارت از تعیین مساحه اراضی مزروعه، مساحه اراضی باثر ،  مساحه جلگه زار ها و هکذا مناطق  و مساحه جنگل زارها ، تعیین  مساحت  سطحیه ولایات ،حکومات  اعلی ، حکومات کلان، و تعداد نفوس  آنهاست ، ولی امید است هنگامیکه  بار دیگر  به طبع این قاموس اقدام می کنند همچه نواقص با مساعد روزگا رو نیسر و سائل  کاملاً  رفع گردد ، زیرا این طبع قدم ابتدائی است که برداشته شد و هر کار ابتدائی از لغزش ، اشتباه  ونواقص  بری نمی توان بود . نا  گفته نماند که مملکت ها افغانستان در قلب  آسیا، به اعتبار  طول البلد در قسمت شمال نیم کرهٔ شرقی  بخط ۶۰ درجه  و ۳۰ دقیقه  و ۷۵  درجه و ۵۰  دقیقه وبه اعتبار عرض البلد  در قسمت شرق نیم کرهٔ شمالی به خط ۲۹ درجه  و ۳۰ دقیقه و ۳۸ درجه و ۳۰ دقیقه واقع میباشد . طبیعی است تمام قراء قصاب  و سائر اعلام جغرافی افغانستان که درین جلد  داخل است و یا در جلد های ما بعد ای کتاب درج خواهد شد  بین خطوط طول  البلد و عرض البلد  فوق اذکر  می باشد  و هر آرتیل  که از حوزهٔ درجات متذکره خارج باشد بوضاحت میتوان  دانست که موقعیت آن غلط بوده و سهو واقع شده است . در پایان مقال ، انجمن  دائرة المعارف  از همکاری های همیشگی  وزار جلیله معارف، خاصتاً  درین قسمت از کمک های  وزارت داخله که عند المراجعه اشتباها ما را رفع کرده اند سپاسگزار است . انجمن آریانا دائرة المعارف  از تمام اهل  بینش  آرزومند است که به حیث  کمک ، اشتباهات  ما را یاد داشت  فرموده با معلوما ثقه تریکه راجع به هیر یک از مواد مندرجه این کتاب داشته باشند و مستقیماً  به اداره انجمن  بفرستند تادر چاپ دوم زیر نظرباشد زیرا گفتیم  که چون اثر ابتدائی  است از سهو  و خطا خالی نیست . بنده به حیث رئيس انجمن  از زحماتیکه جوان منور  و فعال محمد حکیم ناهض  عضو انجمن  و متصدی  شعبه گزیتر در ترتیب و تحقیق مواد این قاموس متحمل شده و اهتمام ورزیده است و از خدمات  قیمتداریکه آقای غلام علی  عشنلی عضو دانشمند انجمن دائرة المعارف و آقای عبدالصمد  جاهد سابق عضو این انجمن ، در تتبع و نگارش و تهیه مضامین  متعلقهٔ هر یک از اعلام  انجام داده اند ، خیلی متشکر  است و امید قوم داری که بمدد گاری خداوند و به زحمت کشی  و جدیت همکاران  صمیمی و داشنمند  خود به تدوین طبع  ونشر جلد های باقی ماندهٔ این اثر نیز یکی بعد از دیگری موفق خواهم شد . ومن الله التوفیق  وهوالمستعان 

سید احمد شاه هاشمی