119

آیا موسیقی در اسلام حرام است ؟

از کتاب: پیوند با مردم

قرآن در مورد موسیقی، نظر خاص و مشخص نداده است. آنچه درین مورد استنباط میشود، استنتاج و برداشتهای فقهی، بر مبنای مفهوم کلمات مانند "غناء" و "لعو حدیث" از متون قرآن میباشد.

قرآن اساساً، با ذات و وجود چیزی در تضاد و تخاصم و منافات نیست بلکه، شیوه و مقدار و چگونگی استفاده از آنچیز را مورد تعقل انسان قرار داده، به قضاوت میگذارد.

به بیان دیگر، قرآن با اصل موسیقی مخالف نیست بلکه، نوعیت موسیقی در چوکات "اخلاق" را مورد تائید و یا تردید قرار میدهد.

یعنی، نوع موسیقئ که باعث آرامش و لذت گردد، حلال و نوعی دیگری که سبب ایجاد آشوب، و فتنه گردد، حرام میباشد.