32

(ف) فاضل کابلی

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

 

فاضل منشی از کابل است، در انشاء و سیاق ماهر بود، انواع خطوط را نیکو می نوشت، در عهد محمد حکیم میرزا در کابل منصب منشی گری داشت، و بعد از فوت همین شاهزاده به ملازمت جلال الدین اکبر در هند رسید و به منصب واقعه نویسی نامزد شد از اشعار اوست: 

دل در تفکر دهنت رفته رفت رفت 

جان در تخیل ذقنت رفته رفت رفت 

صد آبرو بگرد درت کشته گشت رفت 

هوش و خرد در آنجمنت رفته رفت (۱۷۱)