32

(۲)جنگ دوابه

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

که میر حسینی قوماندان اورنگزیب در آن کشته گردید، و نبرد عظیمی بود.