32

(۳)جنگ حصار نوښار

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

که درین جنگ هم خوشحال خان انتقام خود را خوب از لشکر خصم کشید.