بوعلی اندر غبار ناقه گم

از کتاب: دیوان علامه اقبال لاهوری ، قطعه

بوعلی اندر غبار ناقه گم 

دست رومی پرده ی محمل گرفت

این فروتر رفت و تا گوهر رسید

آن بگرد ا بی چوخس منزل گرفت

حق اگر سوزی ندارد حکمت است

شعر میگردد چو سوز از دل گرفت