32

الاول سلطان نور الرین زنگی

از کتاب: طبقات ناصری (جلد ۱/۲) ، فصل طبقه ۱۵ ، بخش کردیان
01 January 1280

سلطان نور الدین محمود زنگی از اتابکان موصل بود و اتابکان موصل از بنده زادگان سنجر بودند، و این بنده سنجر که اول ملک موصل شده ترک خطایی بوده است ، و این روایت از یکی فرزندان و خداوند زادگان موصل سماع افتاد، درشهر لکهنوتی ، و آن ملک زاده در زمین هندوستان و حضرت دهلی اجلها الله ، بخداوند زاده موصل معروف بود، و هم سلف سلطان سعید شمس الدنیا و الدین طاب ثراه بود، او چنین تقریر کرد : که پدران ما همه بنده زادگان سنجر بودند، و او هم هشتم فرزند بود ازآن ترک خطایی. 

حاصل الامر سلطان نور الدین که ملک شام بود، پادشاه عادل بود و خیر بسیار کرد، و غزو و جهاد بی اندازه کرد، و ملوک کرد و عرب و ترک در خدمت او بسیار بودند، و از سلطان نور الدین در دیار شام آثار خیر فراوان باقیست 
کردیان طبقه(۱۵) (۲۸۷  )


و مدت ملک او بسیار بود. چون در گذشت ، از وی پسری ماند علی نام ، بجای او بنشست. و الله اعلم.