32

ت تائب هروی

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

اصلا از هرات بود و در بخارا نشو و نما یافت، و در خدمت پادشاه آنجا در حدود(۱۰۸۰ه‍) می‌زیست ازوست: 

حسرت بعلت قدح را چشمۀ سیراب کرد 

در گلوی شیشۀ می باده را خوناب کرد 

داد ازیندغفلت پرستی ها مه هر موی سپید 

برکتان توبۀ من کار صد مهتاب کرد (۴۵)