32

(و) واصف قندهاری

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند
از شعرای قندهار است که در فن موسیقی مهارت و پیش از (۱۰۵۰ه‍) حیات داشت و به ایران رفت و در اصفهان فوت شد از وست: در کام اهل ذائقه شیرین نمی‌شوی تا نشکنی بسان عسل شأن خویش را (۲۷۵)