111

جایگاه عد د درجمله

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش نحو

در جمله عدد پیش از معدود و وابستههای عددی می آید ، مانند :

فرید دو جوره کالا خرید. 

پدر یک گیلاس چای خورد.

دوكيلو بوره از بازار آوردم.


روز یک قاشق فرنی خوری دوابخورید.

در جمله معدود تابع عدد نیست.

 در آن شب یک چراغ روشن بود.

شب دیگر هزار چراغ روشن شد.

میبینید که چراغ تغییر نمی یابد.

درجمله عدد و عدد مبهم پیش از اسم می آید ، مانند :

سه روز پس بیایید !

یک هفته انتظار کشیدم.

هر مادر فرزندش را دوست دارد.

هیچ فرزند به پدر مادر بی احترامی نمی کند.

نخستین باده کندر جام کردند.

ز چشم مست ساقی وام کردند.                ( عراقی ) 

دومین روز رخصتی به دیدن مادرم می روم . 

برادرم سومین روز عید از سفر آمد.

یکمین شب سال را جشن گرفتند.