1

اصول اخلاق

از کتاب: برگشت به قرآن ، فصل اخلاق
26 June 2023

جوامع انسانی در طول تاریخ، دیدگاه‌های مختلفی درباره تعیین رفتارهای درست و غلط ارائه داشته اند که اساساً، افراد را در اتخاذ تصمیمات اخلاقی هدایت میکنند. نمونه های بارز و معروف این اصول عبارتند از:


۱. فایده‌ گرا: (Utilitarianism Ethics)

این نظریه اخلاقی، براساس نتایج مفید برای اکثریت تمرکز دارد.


۲. وظیفه‌ محور: (Deontology Ethics)

اخلاق وظیفه‌ محور بر پایبندی به وظایف و اصول اخلاقی، بدون در نظرداشت نتایج، تأکید میکند.


۳. فضیلتگرا: (Virtue Ethics)

این نوع اخلاق بر توسعه شخصیت اخلاقی و تأکید بر فضیلتهای مانند راستگویی، صداقت و همدردی تمرکز دارد.


۴. مراقبتی: (Ethics of Care)

این دیدگاه اخلاقی بر اهمیت روابط، همدردی و همدلی در اتخاذ تصمیمات اخلاقی تأکید میورزد.


۵. نسبیتی: (Ethical Relativism)

اخلاق نسبیتی، اصول و داوریهای اخلاقی نسبت به افراد، فرهنگها و یا جوامع استند.


۶. دستور الهی: (Divine Command Theory Ethics)

این نظریه، برمبنای اصول اخلاقی استوار است که از باورها و فرمانهای دینی و مذهب اطاعت بکند.