32

مبارز خان افغان

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

 مبارز خان افغان 

در سال (۱۰۳۷ه‍) از دربار شاه جهان بمنصب سه هزاری مقرر و درین سال با سعید خان

 مبارز خان افغان 

در سال (۱۰۳۷ه‍) از دربار شاه جهان بمنصب سه هزاری مقرر و درین سال با سعید خان در کابل بوده و در جنگهای صفحات شمال شرکت جست، و در حدود (۱۰۴۱ه‍) میوات به وی طور تیول داده شد، و در سال (۱۰۴۲ه‍) در سلک مأمورین نظامی در جنگهای دولت آباد دکن  شمولیت ورزید(۵۲)

 متهور خان نیازی 

پسر مظفر خان ولد محمد خان قوم نیازی است که در حداثت سن در سلک ملا زمین جهانگیر داخل و در عصر شاه جهان (۱۰۳۹ه‍) به منصب هزاری و هفت هزاری و هفتصد سوار نائل آمد، در سال (۱۰۴۱ه‍) در مقابل خدمات شایسته به منصب دو هزاری و و دو‌هزار سوال مرتقی گشت، و مدتی در کومکیان صوبۀ کابل داخل بود، و بسال (۱۰۶۴ه‍) به تهانه داری و تیولداری کوهسار سرحد افغانستان (بنکس) گماشته شد، وی در هند قصیۀ آشتی را تعمیر کرد (۵۳)

 مهتور خان خویشکی 

نامش رحمت خان و قومش حسین زی خویشکی است، که با شهزاده عالمگیر محشور بوده، و در جنگهای زیاد مردانگی نشان داد، و بخطاب جان باز خان مخاطب شد و مراتب مختلفی را دیده و در بسی از حصص هند ماموریت های نظامی داشت، و بعد از فوت عالمگیر که پسرانش بسر و و روی یکدیگر می‌زدند به مهتور خان مخاطب شد و در غره ربیع الثانی (۱۱۵۶ه‍) بعمر (۶۰)سالگی از جهان رفت، به علم و صنعت شوق غریبی داشت و شخص نویسنده و عالمی بود(۴۵)