119

آیا حدیث سنت است ؟

از کتاب: مسیر ابوحنیفه

کلمۀ حدیث در لغت بمعنای حکایت و داستان میباشد در حالیکه سنت عبارت میشود از اعمال حضرت رسول اکرم در ارتباط با فرایض واداب دین.

پیروی از سنت پیامبر اکرم برای هر مسلمان واجب است اما پذیرفتن حدیث بصفت یکی از اصول ایمان، قطعاً الزام ندارد.