32

الاول کیقباد

از کتاب: طبقات ناصری (جلد ۱/۲) ، فصل طبقه ۵ ، بخش کیانیان
01 January 1280

اول کس که از کیان به تخت نشست او بود، بعد از ان سالها با فراسیاب حربها کرد، نسبت او کیقباد بن رانکوه بن کوران شاه ابن سروس بن کشتسب بن قرح بن برویز بن شاد بن کشتسب بن نارداد بن بشتکر بن فروشنک بن متبع بن کستهم بن نودر بن منوچهر الملک ( ۱ 

دارالملک او بمد این بود، عدل کرد با رعایا، واز هیچ کس خراج نستد مگر دو یک، شهر ها و نواحی و مضافات هر یک را جدا  کرد، و فرسنگها او نهاد و بلخ بساخت و دارالملک آنجا برد ، و رستم را جهان پهلوان کرد، و مدت صد سال بیک روایت صد و بیست سال پادشاه بود، و بروایت تاریخ مقدسی از فرزندان افریدون بود، و او را پسران بسیار بودند، هر یک باقالیمی ملکی بودند و الله اعلم