119

محکمات و متشابهات قرآن ۸

از کتاب: پیوند با مردم ، بخش قرآن در بستر تاریخ
16 June 2023

نکات کلیدی:


  • ادامۀ متشابهات قرآن
  • فاعل (ما) در قرآن، اشاره به قانون خدا دارد که آنهم مخلوق خداست.
  • خاک بصفت مزرعه یا منبع حیات
  • هدایت و گمراهی بتوسط قرآن
  • سورۀ انعام، آیت ۹
  • موضوع ضمیر جمع در قرآن
  • آیت ۱۴۱ سورۀ انعام
  • ترکیب آب و خاک و اهمیت آن در امر حیات
  • اشارۀ قرآن به زنان بصفت مزرعۀ مردان
  • معنای لغات جنت، جنات و بهشت