منابع و مدارک کتاب از کوچه عرفان

از کتاب: از کوچه عرفان

۱- بحجته السالکین فی رد المنکرین ، مولوی محمد غوث (ناشر قاری عصمت الله ، بازار کتاب فروشی کابل ) صص ۴۰-۴۳ 

همان ص ۳

قرآن مجید کهف / ۱۰۳ ، اعراف / ۱۷۱ ، روم / ۱۵ ، لقمان ۱۹ ، نمل / ۸۰ - ۷۹ ف فصلت / ۵۳ ف تغابن / ۱۵ ف نساء/۴۵ ، مائیده / ۸۳ ، اسراء / ۸۱ ، لقمان / ۵ ، تفسیر کابلی جلد پنجم ف ص ۴۷ سورۀ لقمان فاطر / ۱ ، اعراف / ۳۲ ، رمز ۱۷ - ۱۸ ف شوری / ۱۹ 

مثنوی معنوی ، مولاناجلال الدین بلخی

شرح تعرف کلابازی ، ج ، ۴

رسالۀ قشیریه به مراجعه تاریخ تصوف در اسلام دامتر قاسم غنی ، ص ۳۹۲

تذکرته الاولیا ، شیخ حامد محمد بن ابی بکر ابراهیم الشهیریه فریدین الدین عطار نیشاپوری ف رینولد نیکولسن ، کمبرج (لندن مطبعه بریل ، لیدن سال ۱۹۰۷ میلادی)

ملیات سعدی

کشف المحجوب ف تلیف علی بن عثمان جلابی هجویری غزنوی چاپ ژکوفسکی

معارف (تعلیق و تحشیه از بدیع الزمان فروزان فر(چاپ ایران - تهران)

تاریخ تصوف در اسلام دکتر عبد القاسم غنی (چاپ تهران)

فرهنگ اصطلاحات حافظ ، دکتر احمد علی رجایی بخارایی

اللمع فی تصوف ، ابو نصر سراج

مصباح الهدایه ، عزاالدین محمود کاشانی (چاپ ایران تهران)

احیأ العلوم الدین امام محمد غزالی ترجمه مئوید الدین خوارزمی (تهران ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی به کوشش حسین خدیوجم سال ۱۳۷۷) کتاب وجد و سماع ربع عادات

کیمیای سعادت امام محمد غزالی (چاپ پشاور)

فتوحات مکی ، محی الدین ابن عربی (شیخ اکبر) دوم 

شرح اصطلاحات تصوف ، تالیف دکتر سید صادق گوهرین ف ج پنجم (تهران)

گلیات کبیر شمس ، تدوین ، بدیع  الزمان فروزان فر ، ۱۰ جلدی (چاپ تهران)

لبابالاباب محمد  عوفی نصف اول  ، به اهتمام روئیلد نکولسن (طبع لیدن ۱۹۰۶ میلادی لندن)

مقالات ؛ محمد شجاعی جلد اول (چاپ تهران ۱۳۶۴ 

طبقات الصوفیه خواجه عبدالله انصاری (تهران)

منازل لسایرین، و صد میدان ، خواجه عبدالله انصاری ، ترجمه دکتر روان فرهادی انتشارات  بیهقی ، مطبعه دولتی ف کابل ۱۳۵۵)

لباب الالباب ف محمد عوفی - نصف الاول من کتاب نیاب الالباب به احتمام " ادوارد برئتز " انگلیسی ف طبع مظبعه لیدن ف چاپ انگلستان تاریه طبع ۱۹۰۶ میلادی برابر ۱۳۲۶هجری ، باب سوم ، ص ۱۸

فرهنگ اشعار حافط ۲۶۸ تا ۲۸۷ رجایی بخارای ۳۲۷ تا ۳۲۹ و احیا العلوم دین باب اول سماع کتاب هشتم از ربع عادات ف ج دوم 

شیخ تعرف ف ج ۴ ، ص ۲۰۱ ف کشف المحجوب ف هجویری .... ، ص ۵۲۷ به بعد

همان ....

ترجمه - اللمع فی التصوف ، ابو نصر سراج ، سراج ص ، ۶۷۳

شرح تعرف ، ج ۴ ، ص ۲۰۱ تا ۲۰۲

تذکرته الاولیا ، نیمه دوم ، چاپ اایدان ف به تصحیح رینولد نیکلوسن مستشرق انگلیسی ف سال چاپ ۱۹۰۵ میلادی لندن

طبقات اصوفیه ، ص ۵۰۰

رساله قشیریه ف ص ۱۵۴

عوارف المعارف ، ص ۱۱۷

۱۷۰قوت القلوب ، ص 

مصباح الهدایه ، ص ۱۹۰

مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی ، دفتر دوم بیت شماره ۶۷۹ تا ۶۸۱

مثنوی ، دفتر اول ، نیت شماره ۳۴۱۱

شوره کهف ایه/۲۸

مثنوی مولانا جلاالدین محمد بلخی ، دفتر دوم بیت شماره۶۷۸ تا ۶۸۱

مثنوی معنوی ، چاپ نکولسن دفتر سوم از بیت شماره ۱۰۱۲ تا ۱۰۲۲

مقالات تالیف محمد ، جلد اول (تهران انتشارات سروش ۱۳۶۲ ) صص ۱۰۲ تا ۱۰۴

منازل السائرین ، علل المقامات و صد میدان ، خواجه عبدالله انصاری ، ترجمه دکتر روان فرهادی (کابل انتشارات بیهقی ، سال ۱۳۵۵

اللمع فی تصوف ف ابو نصر سراج ف صص ، ۲۸۷ تا ۲۸۸

کشف المحجوب ف علی هجویری غزنوی چاپ نول کشور صص ، ۵۴۴ تا ۵۴۶

شیخ عزا الدین محمود کاشانی مصباح الهدایه ف صص ۱۹۴ تا ۱۹۵ ف فرهنگ اشعار حافظ ، رجایی بخارای ، صص ۳۳۷ تا ۳۳۸

شهقات بمعنی نعرۀ زدن است و دعقه بانگ فریاد را گیوند (که از سر حال و بی خبری و غلبل وجد حاصل میشود

روزبهان شیرازی کتاب رسالۀ قدس ، ص۳۳۸

احیا العلوم الدین ف ص ۳۳۸ روز بهان شیرازی ، رساله القدس 

احیا العلوم امام محمد غزالی ، صص ۲۰۷ تا ۲۰۹

کیمیای سعادت ، امام محمد غزالی صص ۲۰۷ تا ۲۰۹

کشف المحجوب ، ۵۳۰

قرآن سورل ۴۲ / آیه ۱۹

مصباح الهدایه ف صص ۱۹۱ تا ۱۹۳

کلیات سعدی ف ص ۲۳۶

عوارف المعارف ، ص ۱۸۴۵۲

۵۶- کلیات سعدی ، ص ،۲۳۶

۵۷- عوارف


یادداشتهای پایانه فصل دوم قسمت سوم 

۱- اصول کافی جزوه دوم ، ص ، ۱۱۴

۲- نهج البلاغه ، (تهران ۱۳۳۶ جزوه ۳ ، ص ، ۳۷۳

۳- ابوالقاسم قشیری رساله قشیریه ف ص ، ۱۸۱ الی ۱۸۸

۴- سید محمد علی مدرسی طباطبایی (تهران ف انتشارات یزدان  سال چاپ ۱۳۷۸ )ص ۱۳

۵- همان ...، ص۳۰

۶- مثنوی معنوی مولانا جلال الدین به تصحیح رینولد نکولسن به اهتمام دکتر  نصز الله پور جوادی (تهران انتشارات امیر کبیر سال  سال ۱۳۶۳ )جلد  سوم بیت شماره ۲۸ ، ۴۱۷ وجلد اول دفتر اول بیت شماره ۲ صف ۱۴۰ 

۷- قل هل نتیتکم لاخسرین اعمالا الدین ضل سعیهم فی الحیوت الدنیا و هم یحسبون صنعا اولئک الذین کفرو بایات سهیم و لقائه و حبطتت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامته  و ذباط

۸-عرفان سماع مولوی ... از صفحه ۳۰ به بعد

۹-همان

۱۰- همان .... ص ، ۴۸

۱۱- مثنوی ..... دفتر ششم بیت ۷۹۶

۱۲- مثنوی ..... دفتر شمم بیت شماره ۷۹۷ الی ۷۹۹  


۱- محمد تقی جعفری تفسیر نقد و تحلیل مثنوی جلال الدین محمد بلخی چاپ یازده هم شرکت افست « سهامی عام ، ۱۳۶۶ تهران انتشارات اسلامی - ناصر - خسرو ) جلد اول ص ، سی

مثنوی ... دفتر اول بیت شماره ۱۵۳ ۲-

۳-همان .... ، ص ۷۹ دفتر اول بیت شماره ۱۲۹۳

دفتر ششم بیت شماره ۵۷ ۴- 

۵- همان ... دفتر اول بیتهای شماره ۲۴۸۳ ، ۲۴۸۳

۶- همان ..... دفتر ششم از بیت شماره ۴۵۷۹ الی ۴۵۸۱

۷- نقد تحلیل و ... محمد تقی جعفری ف ص ده (مقدمه)

۸- شرح مثنوی شریف جزوه نخست از دفتر اول تلیف بدیع الزمان فروزان فر (تهران نوبت چاپ ۱۳۷۳

۹- استاد خلیل الله خلیلی (نشرات  تنجمن تاریخ افغانستان قوس ۱۳۵۲ ) تحشیه تعلیق ف ص ۷۴ الی ۷۶

۱۰- مثنوی .... دفتر سوم ف جلد دوم بیت شماره ۴۳۰۵ الی ۴۳۱۷

۱۱- استاد خلیل الله خلیلی ... صص ۷۴ الی ۷۶

۱۲- پله پله تا ملاقات خدا دکتر عبدالحسین زرین کوب(تهران - در باره اندیشه و زندگی مولانا جلال الدین ، سال جاپ )۱۳۷۷ ، از صفحه ۱ الی ۱۰۷ با تخلیص

۱۳- مناقب العارفین ف افلاکی ، انقره ) جلد دوم ص ۶۲۹

۱۴- خط سوم داکتر ناصر الدین صاحب زمانی (تهران ف کتابخانه حیدری ) چاپ دهم ، ۱۳۶۹ ، ص ۱۷ و ۱۸

۱۵- مقالات شمس ف تصحیح و تعلیقات احمد خوش نویش عماد (تهران ف موسسه مطبوعاتی زهره ناشر  موسسه مطبوعاتی عطایی، ۱۳۴۹ ) صفحات ۳۰۲ ف ۲۴۸ 

۱۶- دیوان فخر الدین مزارعی (ایران تهران)

۱۷- خط سوم ... مقدمه

۱۸- مقالات شمس .... ص ۱ الی ۱۸ 

۱۹- مثنوی .... جلد اول دفتر دوم ص ۳۴۵ بیت های شماره ۱۸۸۷ الی ۱۸۹۱

۲۰- کلیات شمس با دیوان کبیر جزوه چهارم ف مولانا جلال الدین محمد بلخی با تصحیحات و حواشی بدیع الزمان فروزان فر ، چاپ سوم ۱۳۶۳ (تهران انتشارات دانشگاهی ، چاپ خانه سپهر ) ص ۱۲۰ و ۱۲۱ غزل شماره ۱۸۲۵

۲۱- همان .... ص ۱۰۰

۲۲- مثنوی .... دفتر دوم جزو اول ص . ۴۴۷

۲۳- دیوان کبیر .......جزوه اول فزل شماره ۵۵۳ بیت شماره ۵۸۷۲ الی ۵۸۸۴

۲۴- بدنیال آفتاب - از قونیه تا دمشق ، عطا الله تدین (تهران چاپ خوشه ناشر انتشارات کنکاش ۱۳۶۹ )ص ۳۵ ،۳۴

۲۵- مثنوی ..... جزو اول دفتر دوم ف ص ۳۲۱ بیت شماره ۱۳۸۱

۲۶- خط سوم 

۲۷- دیوان کبیر ..... بیت شماره ۱۸۶۰ الی ۱۸۶۳

۲۸- دیوان کبیر.... بخش از غزل ۴۴۴، ص ۲۵۶ جز اول

۳۰- مثنوی معنوی ، تالیف جلال الدین محمد بن الحسن البلخی ثم رومیی جزو چهارم ۲۹- کشف الابیات و فهرستها به تصحیح رینولد نیکولسون به اهتمام دکتر نصر الله پور جوادی موسسه انتشارات امیر کبیر ، صص ۳۹۱ الی ۴۰۸

۳۱- پله پله تا ملاقات خدا دکتر عبد الحسن زرین کوب .. با تحشیه تعلیق اضافات حواشی و تخلیص از ص ۱۰۸ الی ۲۶۸ (اندیشه سلوک و زندگی مولانا جلال الدین محمد بلخی )

۳۲- فصلنامه نای خزان ۱۳۶۹ ، سروده پرتو نادری ، ص۳۷ الی ۴۰ 


یاداشتهای پایانه ادامه فصل دوم قسمت سوم  

فصلنامه نای خزان ۳۶۹ ف سروده پرتو نادری ، ص ۳۷ الی ۴۰

هفت بند نای ، در شرح چهار داستان مثنوی معنوی ادوارد ژوزف ، ترجمه جلال الدین چلبی ، چاپ اول ۱۳۷۱ ه (ارشادات اساطیر ، چاپ گلشن ، صص۱۷۰ الی ۱۷۴۱

 دکتر نصر الله پور جوادی (تهران - ربیع الاول ۱۳۹۸،) مهتمم مثنوی هذا 

رنولد نیکلوسن مثنوی معنوی جلال الدین محمد بلخی در سه جزوه یک کشف الابیات ، صص بیست و نه الی سی و دو (تهران چاپخانه سپهر ، به اهتمام دکتر نصر الله پور جوادی

تاریخ دعوت و ارشاد- سید ابوالحسن ندوی ، ترجمه ابراهیم دامنی ، زاهدان ، خیلیان خیام ) صص ۲۴۳ ، ۲۴۲

اقبلا لاهوری - پس چه باید کرد که اقوام شرق 

جاوید نامه اقبال لاهوری

مثنوی ..... دفتر بیتهای شماره ۴۷۱۸ - ۴۷۲۰ و دفتر دوم بیت شماره ۱۷۶۳

 دیوان کبیر شمس ، ار مولانا جلال الدین بلخی ، تنقیح  و تصحیح ف فروزان فر تهران چاپ سوم ۱۳۶۳ دانشگاه تهران چاپخانه سپهرجزوه سوم صص ۱۹۹

تاریخ فلسفه در اسلام تالیف شریف ، بخش صوفیان قسمت ۴۲ نوشته خلیفه عبدالحکیم مدیر موسسه فلسفه فرهنگی - اسلام لاهور (تهران ف ترجمه عیدالحسین اژرنگ سال ۱۳۶۲ )،، صص ۳۲۱ - ۳۳۱

مثنوی ...... جزو ، اول ، ص ۳ بیت شماره ۹

مثنوی ..... دفتر اول بیت شماره ۲۲ ، ص ۴

همان ، ص ، ۹ بیت شماره ۱۱۰

همان ، جز سوم ، ص ۷۵ بیت شماره ۱۱۸۱ 

همان ، جزوه اول ص ، ۱۵ ، بیت شماره ۲۰۵

همان ، جزوه سوم بیت شماره ۱۰۲۴ دفتر چهارم 

مثنوی شاهدی ف ابراهیم دده (۹۳۷ ه) قلمیارائج الجمال ص ۲۶ الی 

همان ، ۴۸ 

شرح گلشن راز لاحیحی چاپ تهران ، ص ۷

مثنوی ..... دفتر اول ، بیت های شماره ۳۴۴۹ ،۳۴۴۷،۳۴۴۴

همان ...... دفتر سوم ، بیت های ۳۰۳۸ - ۳۰۳۹

همان ..... دفتر سوم بیتهای شماره ۳۸۵۶ الی ۳۸۵۷

همان .... دفتر ششم بیتهای شماره ۱۹۳۱ - ۱۹۳۲

همان دفتر اول بیتهای شمار ۸۷۹،۸۸۲،۸۸۷ و ۸۸۸

تاریخ فلسلفه  ..... ص به استفاده از وفیات  الاعیان ، این خلکان  ، جلد سوم ف چاپ مصر ، ۱۱۹

مقاله در مورد داراشکوه :بندرایج دایره المعارف اسلامیه ، اردو ، جلد ۹ ، نگارش سیش چندره پژوهشگر هندو ؛ و نیز کتاب اورنگزیب تالیف ظهیر الدین فاروقی ، صص ۳۸ -۴۸

مقالات تاریخی تلیف پروفیسور محمد اسلم ، صص ۲۲۲۶ - ۲۴۳

تاریخ دعوت و اصلاح ، ابوالحسن ندوی ، ۱۹۱۳ میلادی  ترجمه ابراهیم دامنی چاپ زاهدان فصل هفتم از جهانگیر تا اکبر ، صص۲۲۲-۲۲۳

ابن جوزه ، البدایه و النهایه ( این کثیر ) ذیل طبقات حنایله ( این رجب 

قلائد الجواهر ، ص ۹ 

همان ، ص ۹ به بعد 

طبقات  الکبری ، شعرانی جلد ، اول ، ص ۱۲۶ 

ملفوظات  ، ص ۵۰۷

تاریخ دعوت و اصلاح سید ابولحسن ندوی ، صص ۱۷۹ - ۱۹۸

۱۹-رجوع شود به عنوان وسعت پهناور تصوف و اندیشه در اسلام ، ص ۳۷ همین کتاب

۲۰- تاریخ فلسفه در اسلام  حمید الدین مدیر بخش فلسفه ف روانشناسیرد دانشگاه دولتی لاهور ، به کوشش میر محمد شریف و نصر الله پور جوادی، جلد  اول (تهران ،۱۳۶۲ ) بخش اولین صوفیان 

۲۱- تاریخ فلسفه در اسلام همان .... عبدالقادر گیلانی ، ص۴۹۵

۲۲- سایه معرفت حیدری وجود پشاور کتابخانه صبا ،۱۳۷۸ ص ۸۴

۱- فرهنگ .... ص ۶۶۱ رساله قشیریه ،۹۷

۲- کشف المحجوب.... ، ص ۲۲۵ الی ۲۲۶

۳- کیمیای سعادت .... ،ص۸۵۷

۴- کیمیای سعادت .... ۸۵۷ محبوب القلوب ف ج ۲  ۷۷


۵- کشف المحبوب ..... ج ، دوم دفتر سوم بیت شماره ۱۸۹۵ و۱۰۹۰۰ - ۱۹۰۵،۱۹۰۷ - ۱۹۱۰ الی ۱۹۱۵

۶- روز بهان بقلی شیرازی عیهر العاشقین

۷- مثنوی معنوی .... دفتر اول بیت شماره ۱۵۶۵ - ۱۵۷۴ ، صص ۹۶ - ۹۷

۸- قرآن ، ۵۵ / ۶۰

۹- قرآن ۵/ ۱۱۹

۱۰ - فرهنگ .... ، ص ۶۶۷ ف به استناد از ترجمه قوت القلوب ، ج ۲ ، صص ۹۱ ، ۷۹ ، ۷۷ ،۶۷ س

۱۱- عوارف المعارف .... ، صص ۵۰۱ - ۵۰۲ س

۱۲- فرهنگ ... و منازل السائیرین  خ واجه عبدالله انصاری صص ۲۰۴ ، ۱۸۳ ، ۱۸۲ ، ۱۸۱ ،۱۷۸ و ۲۴۰ ، ج ، دوم


مصباح الهدایه .... ، صص ۳۹۹ - ۴۰۰

تذکر الاولیا ....... ، ج ۲ ، ص ۵۴

همان ...... ، ص۵۴

کشف المحجوب ...... ،۲۲۲

طبقات الصوفیه ، خواجه عبدالله انصاری ، ص ۶۲

همان .... ص ۶

االمع .... ص ص۵۵

تذکرته الاولیا.... ج ، ۱ ص ۲۲۷

تاریخ تصوف در .... صص ۳۱۶ - ۳۲۲

مثنوی  معنوی ، همان ..... دفتر سوم بیت شماره ۴۵۱۲ - ۴۵۱۹ ، ج دوم ص۲۵۹ 

همان ..... دفتر اول ، بیت شماره ۳۰ - ۳۱ ف ج اول ص ۴

منوی معنوی ...... دفتر پنجم بیت شماره ۴۰۶۵- ۴۰۷۱ س

مثنوی معنوی ..... دفتر سوم بیت شماره ۲۹۲۲ - ۲۹۲۵

عبدالرحمن ابن جوزی از فقه های و علمای خشک حنبیل در فرق هشتم هجری است که در کتاب تلبیس ابلیس در مورد شور و حال و عشق ابوالحسن نوری نقد نوشته است که در مبحث عشق  که در فصول بعدی به آن پرداخته میشود  مطالبی خوایهم  داشت 

تاریخ تصوف .... صص ۳۵۴ - ۳۵۵

دیوان شاعر  ساهر (۸۰۵ ه ق حضرت حافط تنقیح رکن الدین همایون فرح ص ۵۱ 

حافظ خراباتی جلد سوم تنقیح و نوشته دکتر رکن الدین همایون فرخ ( تهران چاپ اساطیر ۱۳۴۵ ) صص ۲۱۷۹ - ۲۱ ۸۰


در بعضی از نسخ این چنین امده است : وصف رخسارۀ خورشید زخفاش  مپرس / که در این آینه صاحب نطران حیران اند 

۳۲- سوره نور ۲۴ /۳۴ 

۳۳- نور الهی در نزد اهل طریقت و عرفان و انانیکه به نور شهودی خالق لایزال آن نوری نیست که در جهان ماده ما آن را احساس میکنیم که در یک ثانیه فاصلۀ سه صد هزار کیلومتر در ثانیه راه می پیماید که این نور و سرعت  آن در مقابل کیهان بزرگ و پهناور جهان هستی ایکه توسط آلات ما قابل درک است که کوچکترین و نزدیک ترین ان بما کهکشان راه شیری است که نظام شمس ما در ان قرار دادر و علمای فزیک کیهانی طول آن را بیش از صدها ملیون سال نوری تخمین زده اند بلکه نور خداوندی  ان نور معنوی ایست که در دل پیغمبران صلواته الله و سلامه و مردانیکه بحق و اصل هستند. 

بچشم دل قابل درک و رویت میباشد (چنانکه اشعه مادون بنفش  نیز با چشم سر قابل رویت نبوده و اثرات آنرا میشود توسط وسایط مخصوص سنجیده ) نور خداوندی از جملۀ ان انواریست که در بعد عالم اکنون نمی گنجد و نه احساس بشر اماده چزریش و درک و استقبال انرا دارد ، قسمیکه در مبحث قبل راجع به حواس به اقسام و انواع بحث  شده است توسط آلات و ادوات حسب قابل شناخت و درک نمیباشد ؛ و از همین سبب است که در تداخل سرعت زمانی امکان پیمایش ان نیست  ؛ یعنی که همانند قدرت بلا کیفش نورش نیز نامحدود بوده و نا متنهای میباشد که سبب ایجاد خلقت لا انتها در جهان لا متنهاهی خویش است که این نور صرف از طریق تذکیر و عرفان ناب محمدی (ص) قابل شهود مینماید . و این نور وسیله ایست از مقولۀ معراج نبی کریم (ص) چراکه که در معراج نبوی رسول کریم  (ص)  زمان تداخل خود را از دست داده بود یعنی که در زمان بی زمانی  او توانست به رفیع ترین مکان یا صدر الصدور عالم لا مکان یعنی صدر المنتهی که قرآن شاهد و ناظر است به این سفر با سلامتی روح و جسم نایل گردیدند و می شود به تعبیر عرفانی نا کجایش خواند . زیرا این سفر روحانی معراج رسول تابع زمان و مکان و سرعت که اسباب و محسوسات عالم کون است نبوده بلکه بالاتر از آن و خارج از حیطل تفکر انسان میشود و صرف ار راه اشراق و عرفانی و عمیق شدن و رسیدن در عالم شهود به ان پی برد و این نوریست که در طور سینا موسی کلیم (ع) را استقبال کرد و پرتو ذاتش همۀ کوه طور سینا ره به زباله تبدل کرد اما موسی بشرف اشراق نواخته شده بود نه سوخت (برایش شناختن حواس به مبح مکاشفات و مشاهدات حواس درین پژوهش مراجعه شود ) مولانا بلخ نیز اشراتی دارد به این معنی : سر پنهان است انس زیر و بم / اگر گویم جهان بر هم زنم دفتر اول بیت ۳۴۱ 


۳۴-مثنوی ..... دفتر دو بیت شماره ۶۶-۶۶۷

۳۵-تاریخ تصوف  ...صص ۳۶۲-۳۶۶ 

۳۶- کشف المحجوب .... ۱۳۷

۳۷- شرف الدین ابو حفض عمر بن علی (۵۷۶ - ۶۳۲ هجری قمری ) شاعر و صفوی نامدار عرب 

۳۸- عبدالحسین زرین کوب فرار از مدرسه ، ص ۱۱۳

۳۹- تاریخ تصوف .... ص ۱۸۱ - ۱۸۲

۴۰- سوره مبارکه زمر آیه شریفه ۳۶


۴۱- شرح اصطلاحات تصوف جلد ۹- ۱۰ صص ۲۹۳ - ۳۰۸

۴۲- مثنوی  معنوی .... ج اول دفتر دوم ص ۳۹۴ بیت شمراه ۸۵۸ - ۸۶۱

۴۳- تعریفات  جر جائی ، ص ۵۲

۴۴- شرح اصطلاحات تصوف .... ج سوم ۱۰ به استناد ارفتوحات مکیه و ضمیمل تعریفات جرجائی ص، ۲۴۴

۴۵- همان ..... جلد سوم صص ۱۰۲ - ۱۰۳ 

۴۶- اللمع ... ص ۲۷

۴۷- کشف المحجوب .... ص ۴۴

۴۸- عوارف  .... ۵۳

۴۹- فتوحات مکیه ابن عربی .... جلد دوم ص ۲۶۶

۵۰- مثنوی معنوی .... جلد سوم دفتر پنجم ص ... ۹۱ بیت شماره ۱۴۲۳ - ۱۴۲۹ 

۵۱- شرح اصطلاحات تصوف .... جلد سوم صص ۱۳۵ - ۱۳۷

۵۲- مثنوی معنوی .... جلد دوم دفتر سوم ف ص ۶۴ بیت شماره ۱۱۲۳ - ۱۱۳۲

۵۳- همان .... دفتر اول ، جلد اول ، ص ۱۹۴ بیت شماره ۳۱۵۰ – ۳۱۵۶ 

۵۴- همان .... دفتر  سوم ف ص ۶۴ بیت شماره ۱۱۱۷ - ۱۱۲۲

۵۵- مثنوی ..... دفتر  سوم ص ۱۸۶ بیتهای ۳۲۶۴ ، ۳۲۶۱ ، ۳۲۶۵

۵۷- همان دفتر چهارم نیت :۲۰۵۵ – ۲۰۵۶


۱- کتاب ششم باب منجیات احیا العلوم که شامل پانزده گفتار چهار قول و یک خاتمه است.

قرآن ۵/ ۵۴

ت- ترجمه آیه مبارکه ۱۶۵/ س.ره ۲ بقره

ث- قرآن کریم سوره ۶ توبه / آیه ۲۴

ج- ابوحامد محمد غزالی ف کتاب شمم باب منجیات ف صص ۵۰۷ - ۵۳۲ یا تخلیص.

ح-عطا الله تدین جلوه های تصوف در ایران و جهان ایران تهران چاپخامه دیبا نوبت چاپ ۱۳۸۰ صص ،۱۲۳-۱۲۵

خ- مثنوی معنوی جلد اول ف دفتر اول تصحیح رینولد نیکلوسن (تهران انتشارات امیر کبیر ۱۳۶۳ ) به اهتمام دکتر نصر الله پ رجوادی ، صص ۲۴۸ - ۲۴۹ بیت شماره ۳۴ الی ۴۸

د- همان ... دفتر دوم ، ص ۲۴۸ بیت شماره ۵۰ الی ۵۳

ذ- همان ..... بیت شماره ۵۳ الی ۵۵

ر- همان .... دفتر دوم ، بیت شماره ۶۴، ص

ش- همان ..... دفتر دو بیت شماره ۷۲ الی ۷۴ ص ۲۴۸

ص - همان .... دفتر دوم بیت ۱۱۶۰-۱۱۶۱ ، ص ۳۰۹

ض- همان ..... دفتر دوم ۱۹۳۳ الی ۱۹۳۶

ط- همان ....... دفتر سوم بیت شماره ۳۵۷۶ الی ۳۵۸۰ ف ص،۲۰۴

ظ- همان ..... دفتر پنجم بیت شماره ۲۲۳۹

ع- همان ...... دفتر پنجم ۱۴۳ بیتهای شماره ۲۲۴۰ الی ۲۲۴۴

غ- همان ...... دفتر ششم بیتهای شماره ۲۸۶۰ الی ۲۸۶۵ ف ص جلد سوم ، ۴۳۵

ف- همان ..... دفتر چهارم جلد دوم بیتهای شماره ۱۰۰۲ الی ۱۰۰۴ ، ص ۳۳۶

ق- همان ...... دفتر دوم جلد اول بیتهای شماره ۹۴- ۱۱۰ ، ص ۲۵۲

ک- همان ..... دفتر پنجم ، بیت شماره ۲۱۸۷

ل- جلوه های تصوف و عرفان .... ص

م- دیوان کبیر شمس با تصحیحات و حواشی بدیع الزمان فروزان فر از سروده های مولانا مولوی بلخلی (تهران چاپ مظبعه دانشگاه تهران ) بیتهای شماره ۹۹۶۴ الی ۹۹۶۹ ف ص۲۲۹

ن- دیوان کبیر شمس ... جزو سوم صص ۱۷۰ ، ۱۶۹ بیت شماره ۱۴۵۳۴ الی ۱۴۵۵۰ غزل شماره ۱۲۷۵

ه- همان ..... بیتهای ۵۵۹۸ الی ۵۶۱۲ غزل شماره ۵۲۷ جزه دو صص۴،۳

ی - مستند ان حدیث قدسی ذیل« قال داود علیهم السلام یا ریما ذاخلقت الخلق قال کنت کنزا مخفیا فاحببت ان عرف فخلقت الخق لکی اعرف » رک ، منارت السائیرین تالیف نچم الدین ابوبکر محمد بیت شاهاور اسدی رازی معروف به دایه وفات ۶۵۸ هجری غ مولف الئو الئو المرضوع در باره ان چنین گفته است :« حدیث کنت کنزا مخفیا لا اعرف فاحببت ان عرف و خلقت خلقا و تعرفت الیهم منی عرفون (نقل از احادیث مثنوی، ص،۲۹

أأ-فرهنگ ....، ص۵۹۴ رک التصفیه فی الاحواب التصوفه قطب الدین عبادی

 ریاض العرفان را ارمغان عشق خامۀ منظوم جناب امام ظریقت حضرت نیاز احمد فانی 

مولانا محمد عثمان پادخوابی در طریقت جامع چهارده طریقه خانواده ار نسل اول در طریقت در عصر نزدیک بماس بوده و از جمله عارفان مشهور ضدۀ نزدهم افغانستان بمشار است و شانزده اثر بر گزیده در مابحت عرفانی و سلوک از وی بجا مانده که مشهور آن بحر الحیون به سبک و طریقه . مضمون مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی میباشد و از مثنوی های دیگر میتوان از یوسف ذلخیا که به شیوه خاص نظمای کشیده شده نام برد که با تاسف حال هیچ یک از آثار این عارف وارسته به طبع نرسیده است که سه اثر شان که عبارت از شجره العرفن ، بحر الحیون و ویوسف ذلیخا میباشد نگارنده موجود است 


اقتباس از کتاب ریاض العرفان (ارمغان عشق) اثر جناب نیاز احمد جان فانی علاء الدینی ،کابلی ، خراسانی

مقدمه یوسف ذلیخا نور الدین عبد الرحمن جامی هروی در مثنوی هفت اورنگ

اسفار ملا صدر ا چاپ جدید جزوه هفتم ،ص ۱۵۸

قرآن کریم سوره پنج / آیه ۵۴


ملا صدرا ف اسفار اربعه ف چاپ جدید جزوه هفتم ف ص ۱۵۸ 

رساله عشق ابن سینا ف فصل نهم رک : اسفار ملا صدرا جزوه هفتم ف ص ۱۶۰ به بعد به اضافه سایت انترنیتی فارسی 

احیا العلوم الدین .... جلد چهارم ف ص۲۹۴

اسفار .... جزوه هفتم ف ص ۲۹۴ به بعد

مشارق الانوار شیخ تائیه ابن فارض ف اثر فرغانی (تهران ،چاپ انجمن فلسفه ف ص ۱۰۷

اشارت و تنبیهات نمط نهم گرد آورنده گروه مقالات سایت فارسی انترنیتی 

تمهیدات .... عین القضات همدانی ، ص ۱۰۵ 

تاریخ تصوف ... ص ۵۸۵

اسفار .... جزوه هفتم ف ص ۱۷۱ احیا ...  جلد چهرام ف ص ۲۹۴

طط- قرآن کریم سوره یوسف / ایه ۳

پنجا و شش کتاب عیهر العاشقین شیخ روز بهام بقلی شیرازی (هنری کورین محمد معین ) پاریس ، تهران ۱۳۶۶ چاپ سوم انتشارات منو جهری به کوشش انجمن ایران و فرانسه ف ص ۸ 

قران کریم ، سوره شریفه بقره / ایه ۲۶۰

قران کریم " سوره اعراف /ایه ۱۴۳

فتوحات .... جلد دوم ص ، ۳۳۷

۱-طبقات الصوفیه تقریرات خواجه عبدالله انصاری هروی به کوشش تصحیح و مقابه دکتر محمد سرور مولای ف چاپ ۱۳۶۲ تعداد صفحات معرفی کتاب یکصد و نود ودو و تعداد صفحات اصلی کتاب ۹۶۸ صحفه میباشد که از تقریرات پیر هرات و بگونه کتاب تفسیر کشف الاسرار که نسط اط وس تقریرات  پیر هرات توسط سیبدی تالیف شده است بوده و نظر اصلی کتاب بر طبقات صوفیه عبد الرحمن سلمی نیشاپوری (۴۲۵هجری) میباشد به قسمیکه پیر هرات با رعایت اصلوب خاص خود و معلوماتی که از سایر منابع بدتس اورده است و حتی میتو.ان گفت که حضرت خواجه عبدلله انصاری در این کتاب کلیه معریف و معلومات علمی ای را طی سالهای زندگی اش در مغز خود تدارک دیده در این کتاب انشاء نموده است که این گغته مولانا عبد الرحمن جامی هروی نیز التقاط دارد

۷-ریاض العرفان ف تالیف حضرت مولانا نیاز  احمد فانی ، ص ۱۰ 

۸-طبقات الصوفیه .... ص۲۱

۹-سلسله المشایخ .... ص، ۱۰ 

۱۰-ظبقات الصوفیه ..... ،ص ۷۰

۱۱-سلسله المشایخ .... ،ص۱۰

۱۲-ریاض  عرفان .... ،ص۱۴

۱۳-طبقات .... ، ص ۱۰۴ ف ریاض العرفان ... ص۱۵

۱۴-طبقات ... ص ۳۸

۱۵-ریاض العرفان ... ۱۷

۱۶-سلسله المشایخ ... ف ص ۶ الی ۱۱

۱۷-بعضی را عقیده بر این است که تخلص مبارک شان ینجری نبوده بلکه سجزی یا سکتری میباشد و ان کوهیست در لایت زابل افغانستان که مابین کج و مکران موقعیت دارد و دارای مردمان دلیر و رشاد است که تولد رستم را در انجا میدانند ؛ فردوسی گوید : پدر گغت که نره شیر زبان / پاچنگ امد از کستریان که معرب ان سجزی میباشد (فرهنگ ائند راج) و اما در مورد کلمل سنجر فرهنگ ائند راج میگوید: مردمان صاحب حال ووجد و سماع را نیز گوید ، که چون مشرب چشتیان با سماع آجین شده است ( شیخ محی الدین سنجری) درست باشد والله اعلم 

۱۸-سلسلته المشایخ .... ۳۴،۳۳