32

هادی داد خان

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

 

پسر جلال الدین است بعد از آنکه خانوادۀ وی همه در هند نفی گردیدند وی در منفای خود بوده و برای اینکه بر خلاف حکومت شاه جهان حرکتی نکند از طرف این پادشاه به وی منصب داده شده و در سال (۱۰۵۹ه‍) به رتبۀ دو هزاری و ضبط صوبۀ تلنگانه گماشته گردید و در اغلب جنگها به شهزادگان و فرزندان شاه جهان ازینجهت همراه بود که عملیات و حرکات وی زیر نظر اشخاص معتمد باشد. در سال (۱۰۶۶ه‍) وفات شد و در ناندیر دفن گردید. وی سی پسر داشت که عبدالرحیم  نامی از آنها مدتها سمت ماموریت داشت، و بعد از وفات هادی داد الهام داد برادرزاده اش از طرف پادشاه به خلافت این دودمان شناخته شد (۵۵)