آرزوئی

از کتاب: پرده نشینان سخنگوی

 آرزوئی در قرن دهم در سمرقند میزیست ، بقول( مراة الخیال) و ( مفتاح التواریخ) بسیار زیبا بود و د ر عشوه گری مهارت تام داشت ، علاوه بر آن شعر میسرود ( مفتاح التواریخ) اورا بنام ( سمرقندی) یاد می کند 

این دو مطلع به طور نمونه شعر او آورده شده :

شدیم خاک رهت گر بدردها نرسی                                                  چنان رویم که دیگر بگردها نرسی

ماند داغ عشق او برجانم ازهر آروز                                               آرزو سوز است عشق و من سراسر آرزو