32

(ک) کاظم خان شیدا

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

ولد افضل خان ولد اشرف خان ولد خوشحال خان خټک است، که بسال (۱۳۳۵ه‍) در بزرگترین خاندان  های علمی پشتونهای خټک بدنیا آمد، وی برادر علی و شاعر ناموری بود، سر نوشت افراد دانشمند این خاندان بود که از وطن دور باشند، شیدا هم محکوم این سر نوشت  شوم گردید و مدتی از وطن دور افتاد و در سرهند رامپور می زیست، و تا اواخر دورۀ گورگانی ها(۱۱۹۱ه‍) هم حیاتش یقینی است، و دیوان اشعار خود بزبان پشتو بعمر (۶۴) سالگی در سنه (۱۱۸۱ه‍) ترتیب و تبویب نمود.

کاظم خان در اشعار پشتو همچون حمید مهمند نازکخیال و موشگاف است و از برازنده ترین ارکان مکتب حمید است، از اشعار اوست: 

اعتماد نشته په کار د آسمان ځکه 

چي له دې توګه يې لمر وويشت په مځکه 

سترگه نه سوزی  د خس له نامردانو 

که همه لکه ایرې آتش نسب وي (۱۹۸)