32

(ی) یاری هروی

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

 

از شعرای هرات است که در حدود (۹۵۰ه‍) می زیست، و مدتی در بخارا بود، و دیوان شعر از وی بیاد گار مانده این مطلع از وست؛ 

چون ز‌معنی نیست خالی عاشق صورت پرست 

پی بمعنی می برد عاشق بهر صورت که هست (۲۹۰)