111

ماضی استمراری

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

ماضی استمراری دوام فعلی را در گذشته نشان می نشان می دهد ، مانند می نوشتم ، میرفتم، میخریدم، می پرسیدم ،می گفتم . . . 

فعل ماضی استمراری شش صیغه دارد ، بدین گونه : 

از خواندن :

می خواندم

خواندیم 

خواندی

می خواندید 

خواند

می خواندند