32

آتشی قندهاری

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

 

از مشاهیر دورۀ بابر است که با شاه مذکور بهند رفت، و وظیفۀ واقعه نویسی داشت، بعد از آن با همایون بوده و در لاهور بسال (۹۷۳ه‍) از جهان گذشت، ازوست : 

در شفق گشت شب عید نمایان مۀ نو 

تا کنیم از پی جام می گلگون تگ و دو (۶)