32

(ر) رابعه

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

از قندهار بود و‌بدوران محمد بابر پادشاه میزیست، و طوریکه محمد هوتک می نگارد دیوان اشعار داشت و شاعرۀ زبردست زبان پشتو بود پټه خزانه این رباعی وی را ضبط میکند: 

آدم يې مځکي و ته راستون کا 

په اورد غم يې سوی لړمون کا 

دوزخ يې روغ کا پرمخ د مځکي 

نوم يې د هغه دلته بیلتون کا 

یعنی : آدم را بدنیا فرود آورد، و اندرونش را به آتش الم سوختاند. همچنان دوزخ را بروی زمین ساخت و نامش را فراق نهاد(۸۵).