32

(د) داعی کشمی

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

معروف به میر بزرگ و نام میر شمس الدین که از مشاهیر بدخشان بود، وی در علوم ادب و جعفر و اکسیر دستی داشت ، و مسکن وی بلدۀ کشم بود، خلف میز جلال الدین است که بسال (۹۹۴ه‍) در کابل از جهان رفت، و درینجا مدفون گردید، ازوست: 

از ما نمیان مبتلای وطنم 

و از غمزدگان کنج بیت الحزنم 

دی منزوی وادی غم مجنون بود 

رسوا شدۀ انجمن امروز منم (۷۴)