119

محکمات و متشابهات قرآن ۱

از کتاب: پیوند با مردم ، بخش قرآن در بستر تاریخ

موضوعات کلیدی: 

  • محکم و مشابه -
  •  ب شدن حضرت مسیح -
  • اصالت و حقانیت دین مسیح -
  • اهل کتاب -
  • رفعت حضرت عیسی -
  • اشتباه و کذب در امر بیان ماجرای قتل حضرت عیسی -
  • اجل مسما و اجل معجل -
  • سورۀ النساء ۱۵۸