32

(ن) ناظم هروی

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

 

از مشاهیر هراتست که در حدود(۱۰۷۰ه‍) زنده بود، از وست: 

نام از خویش در جهان بگذار 

زندگانی برای مردن نیست (۲۶۲)