آفاقی

از کتاب: پرده نشینان سخنگوی

نام این شاعره در تذکره الخوانین  و سراج الاخبار  ذکر شده و هر دو تذکره چاپی را بطور مخفی آورند و 

آفاقی نیز از شعرای قدیم ایران بود و از جمله فضلا و بلغا بشمار میرفت  ولی معلوم نیست در کجا و درکدام قرن زندگی میکرد . حتی شرح حال و نمونه اشعار او نیز موجود نیست  .