پیغام برگسن

از کتاب: دیوان علامه اقبال لاهوری ، قطعه

تا بر تو آشکار شود را از زندگی

خود را جدا زشعله مثال شرر مکن

بهر نظاره جز نگه آشنا میار

در مرزو بوم خود چو غریبان گذر مکن

نقشی که بسته ئی همه اوهام باطل است

عقلی بهم رسان که ادب خورده ی دل است