32

اشتهار نامه سرکار انگریز

از کتاب: تازه نوای معارک

اشتهار نامۀ سرکار انگریز بهادر

نسبت بمیر صاحب بهادر در باب عز ریاست و غصب ملکش 

از مدتیست به سر کار فرمان هندوستان [سببی] ظاهر شده است، که میر صاحب میر علی مراد خا بهادر امیر خیرپور بعض ملکهای سند که حقیقتا حقوق سر کار انکریز صاحب بهادر است بدغابازی و جعلسازی، از سر کار غصبیده است. چون سوای گواهی معتبر تقصیر میر صاحب موصوف ثابت (۱) داشتن منظور نبود، پس بابت شکایات که بر میر معظم الیه  پیش آمده بود، دریافت باریک و ظاهر کنانید در آن مجلس که بجهت آن جمع شده بودد، میر صاحب ممدوح خود ضاحر مانده، برای اکتشاف (۲) تحقیقات، و رفع آن شکایات جای داشت.

اما میر صاحب ممدوح تهمتی که بر او عاید شده بود، بهیچ وجه از خود رفع نکرد. و از گواهی صاف و پخته چنان تقصیر ثابت گردید(۳)، که ورق صحیفۀ قرآن (۴) که برآن عهد نامۀ نونار نوشته شده بود برآورده، در عوضش ورق دیگر 

------------------------------------------------------- 

(۱)الف: سابق داشتن.

(۲)الف: واشگاف.

(۳)الف، ج : ثابت شد.

(۴)الف: فرقان ج : ورق قرآن.

داخل کرده بود. از جهت آن دغا بازی چند پرگات بزرگ در عوض دیهات که همان نام میداشتند، در تحت تصرف خود آورده، نقصان سر کار انگریز بهادر که حق اوشا بود گردانید. و نیز آبروی و ایمان خود بر باد داد.

سرکار فرمان فرمای هندوستان بجهت دست انداختن در ملک میر صاحب معزی الیه هیچ تلاش و بهاه نفر مود، بلکه امید داشت که میر صاحب ممدوح ، ممالک خود را با من و اما در تصرف خود داشته باشد. و یز چون این چنین ای چنین شکایات که از آن دهشت (۱) آبروی و عمل اوشان افتاده در پیش آمد، آنوقت در باب ثابت و مامور کردن آن شکایت زودی نکرد. اما چون تقصیر میر صاحب معزی الیه ثابت گشته است، پس سر کار فرمان فرمای هندوستان را منظور نیست که میر صاحب موصوف را همچنان تقصیر معاف  گردد. و گناه بزرگ که در کار ریاست  شده باشد، بی سزائی ماند. 

لهذا از سر کار ممدوح اشتهار داده میشود که : اکو حضور چنا مقرر فرموده، که میر علی مراد خان را از عهدۀ ریاست بر طرف نموده شود. همه ملک سوای آن ملک موروثی که از مرحوم میر سهراب خان [مانده] در تصرف سر کار فرمان فرمای هندوستان داخل نمایند. پس برهمه رعایای ساکنان ان ملک ظاهر باشد که : خودها را رعایای زیر حکم سر کار انگریز بهادر دانسته، موفق حکم و عمل سرکار روش و کردار

----------------------------------------------------------- 

(۱)ک: داشت.

کرده باشند، بهیچ وجه من الوجوه چه بذات و چه اثاث (۱)آسیبی نخواهد رسید، و در هر باب در حفاظت و عدالت سرکار مامون خواهد ماند. فقط مورخه نوزدهم ۱۹ ماه جنوری سنه ۱۸۵۲(۲) مطابق بیست نهم ماه ربیع الاول سنه ۱۲۶۸ هجری حسب الحکم نواب مستطاب [معلی] گورنر صاحب بهادر فرمان فرمای هندوستان از پیشگاه کمشنر صاحب بهادر سندهـ.

------------------------------------------------------------- 

(۱)الف، ج: اناث ؟

(۲)در تمام نسخ ۱۸۵۸ ع است که درست نیست. صحیح آن ۱۸۵۲ ع است. زیرا اول محرم سال ۱۲۶۸ هـ مطابق ۲۷ ماه اکتوبر ۱۸۵۱ ع بود، و اواخر الاول مطابق می آید با ۱۹ جنوری ۱۸۵۲ ع