هراویتی

از کتاب: ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها

سراسویتی ویدی , «س» آن مطابق اصول صوتی زبان ویدی و زند, به «هه» تبدیل شده و عبارت از ارغنداب و حوزه آن است در نام موجوده غیر از آب کلمۀ ارغند دیده می شود که تیز و خشمگین و تندرو, معنی دارد. «هیتومنتا» در بنداهش به زبان پهلوی به صورت هتومند آمده و هیرمند و هلمند اشکال فعلی ان است.