126

آریائي نژاد

دیوان ، مسمط
20 November 2015

مونږ یو یو نژاد ، یو نژاد د اریا

تاریخ د تمدن لري په زړه کې د دونیا


اریا نوم نجابت دی

کلتوردی مدنیت دی

هم پوهه شجاعت دی

میشته دي په اسیا کې شرقي هند تر اروپا

تاریخ د تمدن لري په زړه کې د دونیا

---------------


المان کې هم نازیا یان وه

په خټه اریایان وه

د دې نژاد حامیان وه

پدې نوم یې خپل کړي ډیر ملکونه شا او خوا

تاریخ د تمدن لري په زړه کې د دونیا

---------------


اریا شجاع  انسان دی

شپږم قرن زمان دی

تسخیر یې هندوستان دی

بیا ورسته  خواره شوي تر جنوب د افریقا

تاریخ د تمدن لري په زړه کې د دونیا

-----------------


 داریوش په کتیبه کې

په هغه زمانه کې

د کاڼو نوشته کې

اریا نوم صیقل شوی جها نیان دي پرې اګاه

تاریخ د تمدن لري په زړه کې د دونیا

---------------

دوئ میشت په اروپا دي

شرقي هند، انګولا دي

نیپال ، سریلانکا دي

ملداوی،  افریقا کې  دي پراته تر امریکا

تاریخ د تمدن لري په زړه کې د دونیا

---------------------

ایران که آسترالیا ده

روسیه  که هسپانیا ده

جنوب د امریکا ده

باني د تمدن دی هر یو ملک جدا جدا

تاریخ د تمدن لري په زړه کې د دونیا

 --------

میشته که ارمنیان دي

نیپال هم  اریایان دي

بنګال که تاجکان دي

ارمن ، نیوزرلند یا میشت جنوب د افریقا

تاریخ د تمدن لري په زړه کې د دونیا

-------------------------

زمونږه افغانان هم

ښیاسته لکه ګلان هم

باتوره شاه زلمیان هم

داټول  مونږه یادیږو  لوی  نژاد د اریا

تاریخ د تمدن لري په زړه کې د دونیا