32

تركيب الفاظ عربی با افعال فارسی

از کتاب: ترجمه فارسى (فردوسى پر چهار مقالے) تاليف پروفيسر محمود شيرانى ، فصل چهارم

بنظم آوردن - نظم آراستن - لطف کردن - تضرع نمودن - فرح دادن سفرافتادن - نسب ساختن - کفارت کردن - نقصان بودن - معزول کردن مخذول کردن - تحیات کردن - عفو خواستن - فضل داشتن - عزت نهادن منع کردن - فرد کردن - بضاعت داشتن - موقع افتادن ـ عقوبت رساندن سیاست کردن - ضائع شدن - رسوم نهادن عقد بستن - خطبه خواندن فلاح یافتن که اکثر این افعال مرکب در شاهنامه بنظر نمی آیند.