119

آیا معراج پیامبر جسمانی بوده است؟

از کتاب: پیوند با مردم
31 August 2016

معراج پیامبر اکرم به آسمان، از جمله ئی متشابهات قرآن میباشد که نباید چنین تصور شود که ایشان پرواز جسمانی داشته است.

نه خداوند مقید زمان و مکان بوده و نه پیامبرش نیازمند مرکب بالدار.


قرآن اساساً با موضوعات خلاف "عقل" سازگار نبوده، برعلاوه،  عقل انسان را یگانه ترازوی قیاس برای تعیین"صحت و سقم" اشیاء تجویز کرده است و ما مجبوریم بر اساس معیار و ملاک عقلانی، به تحلیل و تفکیک و نهاتیاً به قبولکرد موضوعات بپردازیم.


پس، معراج پیامبر اکرم روحانی بوده است نه جسمانی.