138

سیر العباد

از کتاب: احوال و آثارحکیم سنایی

دیگر از مولفات حکیم کتاب سیر العباد است ابتدای آن بخطابی بنام یباد شروع میشود و این خطاب از حیث استعاره و تشبیهف فصاحت و طلاقت از زیباترین قطعات او شمار میشود.

این کتاب نیز در شرح مراتب سلوک و طریقت و تهذیب نفوس و اخلاق می باشد و حکیم در این کتاب بعد از لغز بنام باد از صفت روح نامی و روح حیوانی شروع کرده به مدح ابو المفاخر(1) محمد بن منصور کتاب خود را خاتمه میدهد.

در شمارۀ ابیات این کتاب اختلاف است در نسخۀ قلمی که عبداللطیف عباسی

--------------------------------------------------- 

(1)ابوالمخافر محمد بن منصور یکی از علمای بزرگ آن عصر بوده و مفتی شرق لقب داشته اصل وی از سرخس بوده است و در حدیقه نیز سنائی اورا ستوده. 

در پایان حدیقه تدوین نموده و در کتابخانۀ وزارت معارف موجود میباشد و در نسخه خطی که بادیگر رسالات حکیم یک جا وقایه شده چهار صد و هفتاد بیت میباشد.

مرحبا ای برید سلطان وش

تختت از آب و تاجت از آتش 

نۀ از آب و آب را نقاش

نۀ از خاک و خاک را فراش

ای بهنگام خوبی و زشتی

سایق ابرو و قاید کشتی

باغ را هم تو پشت و هم روئی 

شاخ را هم تودایه هم شوئی 

آتش از تو چو بسدین خرمن

آب با تو ز مردین خرمن 

کنی از جنبشی که خواهی تو

روی دریا چو پشت ماهی تو 

مایه خشکی و قابل نم

نفس عیسی و مرکب جم

و در مدح محمد بن منصور نه بیت روایت شده.

ولی هدیات در مجمع الصفحاء تقریبا دو صد بیت دیگر در مدح محمد بن منصور زیاد ایراد کرده است.