32

یعرب

از کتاب: طبقات ناصری (جلد ۱/۲) ، فصل اول ، بخش انبیاء
01 January 1280

مادر یعرب بهنده بود،بنت واسع بن البعری از عمالقی،او را یعرب برای آن گفتندی که مادرش او را مرده  زاد،خدای تعالی او را زنده گردانید.

______________________________________________________________________

(۱)مورخان در ضبط اغلب این نامها مختلفند،برخی نابت و بعضی یافث وتبت و ثابت و غیره.

آورده اند دیده شود مروج الذهب ج اص ۳۹۴ (۲)مجمل یشحب،حمزه:یشجب.طبری: یشجب،مسعودی:یشجب.ولی در این کتاب:یشخب.انبیاء طبقه(۱) (۴۸)

______________________________________________________________________

یعرب نام کردند،و بعضی گویند که او زنده آمد،و بروایت دیگر نام اویمن بوده است،و الله اعلم.