32

الاول الملک الموید السنجری

از کتاب: طبقات ناصری (جلد ۱/۲) ، فصل طبقه ۱۳ ، بخش سنجریان
01 January 1280

ملک موید بنده ترک سلطان سنجر بود، و ملک نشاپور و بلاد آن طرف داشت چون جام و با خرز و سنگان ( ۲ ) و جاجرم و سیران ( ۳ ) و شارستان و جوزجان و دیگر شهر ها که از مضافات نشاپور است ، او ملک نیکو سیرت بود چون عهد دولت سنجری به آخر شد، ملک موید با شاه خوارزم و ملوک عراق 

______________________________________________________________________

 (۱) راورتی گوید که کش یا لبش را جغرافیون قدیم شهری نوشته اند که در یکی از جزایر بحیره فارس ( هرمز ) بالای کوهی واقع بود، یاقوت گوید : کیش هو تعجیم قیس جزیره فی وسط البحر تعد من اعمال فارس ، لان اهلها فرس ( معجم ۷ : ۳۰۶ 

 (۲) اصل و پ : شکان راورتی : شنگان ، سنگان ، شگان باختلاف نسخ . بقول یاقوت و حدود العالم سنگان یا سنجان از شهر کهای حدود نشاپور بود.      ( ۳ ) کذا فی الاصل . راورتی باختلاف ضبط نسخ : سبراس، سبراش، سیران و شیران نوشته، شاید سیراین باشد که شهری بود در خراسان ( حدود العالم) 


سنجریان طبقه(۱۳) (۲۷۴  )


و سلاطین غور طریق مودت و مراعات جوانب مسکوک ( ۱ ) داشت ، سالی چند خود را در پناه مراعات بداشت و در گذشت. رحمة الله علیه ، اللهم اظهر بالحق.