32

اخځلیکونه

د افغانستان لنډ تاریخ اوومه برخه

هغه کتابونه چې د دغه کتاب په ليکلو کښې ګټه ترې اخيستل شوې: چاپ ۱۹۰۱م.

۱- سید جمال الدین افغان "تتمة البيان" د قاهري :

۲-  د افغان او فارس جګړه - له لاتيني څخه په انګریزې د جارج نيون -۱ ۲ ها مفورد ايزك ژباړه - د لندن چاپ م.

۳- زندگانی نادرشاه - د نور الله لارودي ليکنه تهران – ۱۹۳۹

۴- روضة الصفای ناصري  ټوك د رضا قلي هدايت ليکنه - تهران ۴ ۱۳۰۲ هـ. ق.

۵-  پته خزانه او پايڅوړ يې د حبيبي په قلم کابل ۱۹۴۴ م 

۶-ايين اکبري - د ابو الفضل ليكنه - لكنهو ۱۳۱۰ هـ. ق. 

۷- تاریخ افاغنه (اردو) د سيد ظهور الحسن موسوي ليکنه . د هند چاپ - ۱۳۳۰ هـ .ق. 

۸- تاريخ نظامي ايران - لومړى ټوك - تهران ۱۳۱۵ هـ ش. 

۹-  نادر نامه (خطي) د حبيبي د کتابتون نسخه مولف یې څرګند نه دی.

۱۰-  سير المتاخرین - د غلام حسین ،ليکنه د لكنهو د نولکشور چاپ

 ۱۱- دره نادره - د میرزا مهدی استر آبادي ليكنه . بمبيي ۱۳۰۹ هـ ق.

 ۱۲- مجمع التواريخ د ميرزا محمد خليل مرعشي صفوي ليكنه

تهران ۱۳۲۹ هـ. ل 

۱۳- كال کاوه مجله - ۲ کال - د برلین چاپ ۱۳۰۳ هـ ل. 

۱۴- تاریخ ایران د سرجان ملكم - بمبيي - ١٨٦٧ م 

۱۵- تاریخ افغانستان د مليسون تالیف د لندن دویم چاپ - ۱۸۷۸م. 

۱۶-تاريخ سلطاني - د سلطان محمد خالص كندهاري تاليف . بمبيي . ١٢٩٨هـ. 

۱۷- خورشید جهان - د شېر محمد ليکنه - کنداپور - لاهور ۱۸۹۴ م 

۱۸- منتخب اللباب . د خافي خان - ايشياتك سوسايتي . كلكته ١٨٩٦م. .

۱۹- حيات افغاني . د محمد حيات خان - لاهور ١٨٦٧م. 

۲۰- میرویس نیکه د بېنوا ليکنه، کابل ۱۳۲۵ هـ. ل. – 

۲۱-  آریانا مجله د تاريخ ټولنې له خپرونو څخه. 

۲۲- عباسنامه  د محمد طاهر وحید قزوینی، تهران - ۱۳۲۹ هـ. ل.

 ۲۳ خلاصة الإنساب ابدالي (قلمي).

۲۴- مشاهير ابداليان ـ د حبيبي - کابل ۱۳۲۵ هـ ل.

 ۲۵- رهنمای افغانستان - کابل - ۱۳۲۸ هـ. ل. 

۲۶-لوی احمد شاه بابا - د حبيبي - كابل - ١٣١٩ هـ ل.

 ۲۷ - دول اسلاميه . د خلیل ادهم . استانبول ۱۹۲۷م. 

۲۸- مخزن افغاني - د نعمت الله هروي . (قلمي).

  ۲۹ - تذكرة الابرار والاشرار - د اخون دریزه - پېښور هندو پریس چاپ، ۱۳۰۸ هـ. ق. 

 ۳۰ - صولت افغاني د محمد زردار خان افغان ـ د لكنهو د نولکشور چاپ - ١٨٧٦ م.

 ۳۱ - تاریخ افغانستان لومړی او دويم ټوك د كهزاد - كابل ١٩٤٦ م.

۳۲- افغانستان در قرن نزدهم - دسید قاسم رشتیا - کابل چاپ ۱۳۲۹ هـ. ل.

  ۳۳- اکبرنامه - منظومه . د حمید کشمیری - کابل ۱۳۳۰ هـ. ل.

  ۳۴- در زوایای تاریخ معاصر افغانستان د احمد علي کهزاد – کابل

  -۱۹۵۲م.

۳۵- مشاهير الشرق . د جرجی زیدان . لومړى ټوك - قاهره - ۱۹۱۰ م. 

٣٦ -المسالك و الممالك - د ابن خرداذبه، ليدن - ١٣٠٦ هـ. ق.

۳۷- دائرة المعارف اسلامى - لیدن - ۱۹۲۷ م. 

۳۸- ایرانشهر - د مارکوارت - برلین چاپ ۱۹۰۱ م. 

۳۹- د کرستن سین د ساسانيانو په وخت کښې ايران ژباړه . د ډهلي ۳۹ چاپ ۱۹۴۱ م. – 

 ۴۰- فتوح البلدان . د بلاذری ، قاهره ۱۹۰۱ م.

 ۴۱- مجمل التواريخ والقصص - د بهار - چاپ - تهران ۱۹۳۸ م.

۴۲- تاریخ سیستان - دبهار چاپ - د تهران ۱۹۳۴ م.  

۴۳- تاریخ طبری . د بلعمى ژبارة - لكنهو ١٩١٦

 ۴۴- چچنامه د علي حامد كوفي سندي . داود پوته چاپ ډهلي . ۱۹۳۹م.

 ۴۵- د امان افغان جریده د کابل چاپ ۱۹۱۹ م

 ۴۶- د پښتنو تاریخ - د قاضی عطاء الله، د پېښور چاپ - ۱۹۴۷ م.

۴۷- د ابن النديم الفهرست - قاهره - ۱۳۴۸ هـ. ق. 

۴۸-د پیښور د موزیم کتيبي . د عبد الشکور - پېښور ۱۹۴۸ م. 

۴۹- تاريخ التمدن الاسلامى . د جرجي زيدان، قاهره - ۱۹۰۲ م. 

۵۰- تاریخ ادبيات فارسي - د براون - لندن ۱۹۰۲ - ۱۹۲۴م. 

۵۱ - کتاب الخراج - د قدامه بن جعفر - لیدن ۱۸۹۲ م.

 ۵۲ - تاريخ روابط سياسي ايران - د نجف قلي معزی - تهران - ۱۹۴۷ م.

۵۳-  تاریخ هند . د دولافوز - تهران - ١٩٣٦ م. 

۵۴-  اقبال نامه جهانگیری . د معتمد خان بخشی - کلکته ۱۸۸۵ 

 ۵۵-  تزك جهانګير - د فیروز هادی چاپ - لكنهو - ۱۳۲۷ هـ.ق 

۵۶-  مآثر رحیمی . د عبد الباقی - کلکته ۱۹۲۵ م. 

۵۷- تزک بابر . د عبد الرحيم خان خانان ژباړه، بمبيي ۱۳۰۸ هـ. ق. 

 ۵۸-  رقعات عالمګير - د دارالمصنفین اعظم کده چاپ - ۱۹۴۵ م.

 ۵۹ - منتخب التواريخ - د عبدا قادر بدایونی . د کلکتې چاپ

۶۰- اکبر نامه - دابو الفضل - كلكته ١٨٨٦ م. –

 ۶۱- عالمگیر نامه . د محمد کاظم ١٨٦٨ م. –

۶۲- طبقات اکبری - د نظام الدین هروی 

  کلکته ۱۹۳۱ م. -

۶۳- مآثر الامراء . د صمصام الدوله - كلكته ۱۳۰۹ ق .  

  ۶۴ بابر - د فرانسوی فرنارد کروناد . د پاریس چاپ . ١٩٢٦ م. م.

۶۵- فارس نامه - د ابن البلخی - د کمبرج چاپ ۱۹۲۱

 ۶۶- افغانستان در عصر تیمويان هند . د حبيبي، د کابل چاپ - ٦٦ ۱۳۴۱هـل 

۶۷-تاریخ فرشته . د محمد قاسم - د لكنهو چاپ ۱۳۲۱ هـ .ق. – ٦٧

 ۶۸-زينت الزمان في تاريخ هندوستان . د ملك الكتاب شيرازي - بمبيي - ٦٨ ۱۳۱۰ هـ. ق.

 ۶۹-تاریخ مختصر هند د ابو ظفر ندوی د اعظم کده چاپ ۱۳۵۵ هـ .ق.

 ۷۰- مجمع السلاطين . د نواب محمد غوث خان بمبيي ۱۲۷۹هـ ق. 

۷۱- تاریخ ایران - د عبدالله رازی - تهران ١٩٣٦م.

 ۷۲- کیمبرج هستری آف انديا  توك، لندن.

 ۷۳ - مطلع سعدين . د عبد الرزاق سمرقندی (خطي - کابل).

 ۷۴-روضة الصفا - د مير خواند - لكنهو.  ۱۹۳۸ م

 ۷۵-تاریخ سند - د سيد معصوم - بمبيي . 

 ۷۶-  مفتاح التواريخ - د جان وليم بيل - لكنهو.

۷۷-لب التواريخ . ديحيى قزوینی - تهران ۱۹۳۵ م.

 ۷۸-پر بابر نامه باندې د بيورج تعلیقات، لندن ۱۹۲۲ م

۷۹- تاریخ هند . د ارسکن - لندن ۱۸۵۴ م. 

۸۰- تاریخ گزیده . د حمد الله مستوفی - لندن ۱۹۱۰ م. 

۸۱- مخزن اسلام - پښتو - داخون درویزه (خطی) 

۸۲- سلوك الغزات  پښتو  د ملامست زمند (خطی)

 ۸۳-تارخ مرصع دافضل خان ختيك، هر تفورد ١٨٦٠

  ۸۴- دخوشحال خان د کلياتو مقدمه . د حبیبی - کندهار - ۱۹۴۰ م. 

۸۵- پښتان شعرا . ۲،۱ توك . د حبیبی - کابل ۱۹۴۰ م. 

۸۶-تاريخ افغاني - د شيخ امام الدین خلیل (خطی - کابل)

 ۸۷ - الكامل - د ابن الاثير - د مصر د بولاق چاپ ۱۲۹۰ هـ .ق.

 ۸۸ زين الاخبار - د عبد الحی گردیزی - تهران د ۱۹۳۵ 

 ۸۹- طبقات ناصري - د منهاج السراج . دع، حبيبي په زيار، کابل - دوه ټوکه ۱۳۴۲ هـ ل. 

۹۰- تذكرة الاولياء پښتو . د سليمان ماكو . د پښتانه شعراء په لومړی ټوك كښې - کابل ۱۹۴۰ هـ ل. 

۹۱-تاريخ بيهقى - دابو الفضل بیهقی - ۳ ټوك، تهران ۱۹۴۷ م. 

۹۲- تاریخ یمینی - د ابو نصر العتبي - قاهره ۱۲۹۰ هـ. ق.

۹۳-تاریخ بخارا . د محمد نرشخی تهران ۱۹۳۷ م.

 ۹۴-حدود العالم - مؤلف يې معلوم نه دی. تهران ۱۹۳۲م.

۹۵- پادشاهان متأخر افغانستان د یعقوب علی خوافی کابل ۱۹۵۳م. 

۹۶- قابوس نامه - د تهران چاپ ۱۹۴۰ م. 

۹۷- جغرافیای تاریخی ایران د بارتولد، تهران ۱۹۲۸ 

 ۹۸-مسالك الممالك - د اصطخری - لیدن ۱۹۲۷م. 

۹۹-احسن التقاسيم . د المقدسي - ليدن ۱۸۷۷ م. 

۱۰۰- چهار مقاله عروضي او د محمد قزوینی تعلیقات لیدن ۱۹۰۹م 

  ۱۰۱-جوامع الحكايات - د عوفی (خطي) - كابل. 

۱۰۲- لباب الالباب - د عوفي - لندن ۱۳۲۱ - ۱۳۲۴ هـ. ق. 

۱۰۳-منتخبات آداب الحرب والشجاعة  فخر مدبر - لاهور. 

۱۰۴-طبقات سلاطین اسلام د لن پول - تهران ۱۳۱۹ هـ. ل. 

۱۰۵-تاریخ مختصر ایران د پاول هورن - تهران ۱۹۳۴م. ۱۰۵ – ١٠٦

 ۱۰۶- تاریخ ادبیات ایران - ددکتور شفق - تهران ۱۹۴۲ م. 

۱۰۷- اخبار الدولة السلوقية د صدر الدين على - لاهور ۱۹۳۳ م.

 ۱۰۸-ذيل جامع التواريخ - د حافظ ابرو - تهران ۱۹۳۷ ۱۰۸ م. 

۱۰۹- جهانگشای جويني - تهران ۱۳۱۵ هـ. ل.

 ۱۱۰-تاریخ مفصل ایران . د عباس اقبال - تهران ۱۹۳۲ م. ۱۲۷۳ 

۱۱۱- حبيب السير ـ د خوان مير - بمبيي هـ. ق.  ۱۱۱ حبیب السیر دخوان میر بمبیي ۱۲۷۳ هـ ق 

۱۱۲- سيرة جلال الدين - د محمد نسوي - تهران ۱۳۴۴ هـ. ل. 

۱۱۳- تاریخ هرات د سیفی هروی - کلکته ۱۹۴۳ م. 

۱۱۴- ظفر نامه دشرف الدین علی یزدی، د کلکتې چاپ 

۱۱۵- د تعدیل نسب نامه آل كرت مقاله - د حبیبی په قلم ، آریانا مجله ۱۱۵ ٦٨ مه کنه کابل ۱۹۴۸ م.

١١٦ - رياض الانشاء د محمود گاوان - حیدر آباد دکن

 ۱۱۷ - نسب نامه افاغنه د محمد عبدالسلام خان عمر خیل هند ۱۹۱۴م

 ۱۱۸ - ظفر نامه رنجيت د امرنات لاهور، ۱۹۲۸م.

 ۱۱۹ عمل صالح - د محمد صالح لاهوری - کلکته ۱۹۳۹

 ۱۲۰ تزك افغانی - دمحمد عباس خان رفعت . دهند چاپ ۱۲۹۹ هـ.ق.

 ۱۲۱ فرهنگ او ستا ربمبيي چاپ

 ۱۲۲ - خوشال خان ختيك . د دوست محمد کامل پیښور ۱۹۵۱ م.

 ۱۲۳ تاریخ افغانستان - دعلی قلی میرزا - تهران –

 ۱۲۴ تاریخ ایران . د فروغی - تهران ۱۳۱۸ هـ. ق.

 ۱۲۵ - تحفة الحبيب د فيض محمد هزاره (خطی) ۱۳۳۲ تاج التواريخ د امير عبد الرحمن - بمبيي هـ. ق. –

 ١٢٦ تاج التورایخ د تمیر عبدالرحمن بمبیي ۱۳۲۲ هـ ق 

۱۲۷مجمل التواريخ بعد نادريه - د ابن محمد امین - تهران ۱۹۴۰م. 

۱۲۸ - احمد شاه بابا د میر غلام محمد غبار - کابل ۱۹۴۴ م.

 ۱۲۹ رياض المحبة . د نواب محبت خان (قلمی)

 ۱۳۰ د شاه ولی الله دهلوی سیاسی مکتوبات د خلیق احمد نظامی چاپ - علی کده ۱۹۵۰م.

۱۳۱ د شاه فقیر الله علوى مكتوبات . لاهور.

 ۱۳۲ - حیات حافظ رحمت خان د سيد الطاف على بدايون ۱۹۳۳م. 

 ۱۳۳ - سراج التواريخ - ۲ ټوك، د فيض محمد هزاره، د کابل چاپ . ۱۳۳۱ هـ. ق.

 ۱۳۴ - دامیر دوست محمد خان ژوند . د موهن لال - كلكته - ۱۸۳۲م.

 ۱۳۵ - د بارکزيو عروج - د الايسيس – لندن

 ١٣٦ - د کابل پاچهي - د الفنستين - لندن ۱۸۵۱ م.

 ۱۳۷ د هند د غرب شمال سرحد - د سروليم بارتن - لندن.

 ۱۳۸ د افغان دویمه جګړه . د ډیورند - لندن.

 ۱۳۹ - د غزني او کابل سیاحت . دواین اثر – لندن

 ۱۴۰ - دسنداردو - د هوك اثر - لندن.

 ۱۴۱ د هند شمال ته سفر - د كونولي - لندن.

 ۱۴۲ - افغانستان - د سر مکموهن - لندن ۱۹۲۹م. -

 ۱۴۳ د افغانستان بربادی - د جنرال سيل - لندن.

 ۱۴۴ - د هند سرحدونه - د هولديج - لندن.

 ۱۴۵ - افغانستان - د کپتان گری – لندن

 ۱۴۶ - بلوچستان - د پوتنچر - لندن

 ۱۴۷ - تاریخ افغانستان دسر پرسی سایکس - لندن.

 ۱۴۸ د پښتو ادبياتو تاريخ ۲،۱ ټوك د حبيبي، کابل ۱۹۵۰م.

 ۱۴۹ - مورخان گمنام ،افغان د حبیبی، کابل ۱۹۴۶ م..

 ۱۵۰ - محاربة كابل - د. قاسم علی - اگره ۱۲۷۲ هـ .ق.

 ۱۵۱ فتوح السلاطين - منظوم - د حسامی - اگره ۱۹۳۸ م.

 ۱۵۲ - تاریخ احمدی . د منشي عبد الكريم - نولکشور ١٢٦٦ هـ ق.

 ۱۵۳ - نوای معارك . د عطا محمد . د حبيبي په زیار او سریزه کراچی ۱۹۵۹ م.

 ۱۵۴ د پښتو ګرامر - سریزه راورتی - کلکته ۱۸۵۶ م.

 ۱۵۵ - الاصابه في تمييز الصحابه - دابن حجر عسقلاني - مصر - ۱۳۲۳ هـ.ق.

 ۱۵۶ - كتاب البلدان - د يعقوبی - لیدن ۱۸۹۲ م.

 ۱۵۷ - سیاست نامه - د خواجه نظام الملك - د. تهران چاپ

 ۱۵۸ ریسز آف افغانستان - د دبليو بليو - كلكته.

 ۱۵۹ - فتوحات عرب در آسیای میانه . د كب - لندن ۱۹۲۳ م.

 ١٦٠ - خلافت - دولیم تمبل میور - لندن ۱۹۲۴ م.

 ١٦١ تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي . د حسن ابراهيم - درې ټوکه - دقاهرې چاپ ۱۹۴۸م.

 ١٦٢ تاریخ مبارکشاهی - دیحیی بن احمد سهرندی - کلکته - ۱۹۳۱م.

 ١٦٣ قانون همايوني د خوند میر . کلکته ۱۹۴۰ م.

 ۱۶۴ تذکره همایون و اکبر - د بایزید بیات - کلکته ۱۹۴۱ م.

۱۶۵ خصائل السعاده - د محمد سعادت خان ترین لكنهو ۱۸۵۵م.

 ١٦٦ - تاریخ عمومی د عباس اقبال - دویم چاپ - تهران ۱۳۰۵ هـ ل.

 ١٦٧ - مرآة الاشباه - دمحمد حسن - داوده چاپ

 ١٦٨ - کابل کالنی - له ۱۹۳۰ څخه تر ۱۹۵۳ پورې د کابل چاپ

 ١٦٩ - کابل مجله - ۲،۱ ټوک د مير غلام محمد غبار د افغانستان و نگاهی بتاریخ آن مضمون ۱۹۳۱ - ۱۹۳۲ م.

 ۱۷۰ - حديقة الاقاليم - د مرتضى حسين بلكرامي لكهنو ١٢٩٦هـ.

 ۱۷۱ - مسکوکات افغانستان در عصر اسلام د احمد علی کهزاد - کابل ۱۹۳۹ م.

 ۱۷۲ - منجم العمران - د سید محمد امین خانجي - مصر ۱۳۲۵ هـ. ق.

 ۱۷۳ - فصلی از خلاصة الاخبار - د خواند مير د ګویا اعتمادی کابل . ١٩٤٦ م.

 ۱۷۴ - آثار هرات - ۳ ټوکه - د خليل الله افغان - هرات ۱۹۲۹ م.

 ۱۷۵ - خراسان - دمیر غلام محمد غبار - کابل ۱۹۴۷ م.

 ۱۷۶واقعات شاه شجاع د شاه شجاع سدوزی - کابل – ۱۹۵ م.

۱۷۷ - وفيات الاعيان - دابن خلکان - د مصر بولاق ۱۲۹۹ هـ. ق. 

۱۷۸-مروج الذهب - د مسعودی - پاریس ١٨٦١م. 

۱۷۹ - تاریخ عرب - د فلیپ هتی - لندن ۱۹۳۴ م.

 ۱۸۰ - تجارب الامم . د ابن مسکویه - ليدن ۱۹۰۹ م.

 ۱۸۱ - شوکت افغانی د محمد عبدالحکیم خان لودی اگره ۱۳۲۵ هـ.ق.

 ۱۸۲ - دول الاسلام - دشمس الدین ذهبی حیدر آباد دکن ۱۳۳۳ هـ.ق.

 ۱۸۳ تاریخ محمود شاهي . د فيض الله بنیانی (خطی - پېښور).

 ۱۸۴ - تزك تيموري - بمبيي . - ١٣٢٦ هـ. ق.

 ۱۸۵ سبحة المرجان فی آثار هندوستان - د سید غلام علي بلگرامی ـ د بمبی چاپ ۱۳۰۳ هـ.ق.

  ١٨٦ تذکره نصر آبادی - تهران ۱۳۱۵ هـ .ق.

 ۱۸۷ - مجالس النفايس - د امیر علی شیر نوایی - تهران ۱۹۴۴م.

 ۱۸۸ - تذکره علمای هند - درحمان علی - لكهنو ۱۲۹۲ هـ. ق..

 ۱۸۹ - د پښتونخوا د شعر ها رو بهار - د فرانسوي جم دار مستتر – پاریس  ۱۸۸۸م.

 ۱۹۰ - د افغان د ۱۷ پیری اشعار . د بيد ولف . د هرتفورد چاپ - ۱۸۹۰م.

 ۱۹۱ - هفت اقلیم د امین احمد رازی - کلکته ۱۹۱۸ م... –

 ۱۹۲ شمع انجمن . د سید صدیق حسن بھوپال ۱۲۹۲ هـ. ق.

 ۱۹۳ - شکرستان افغانی - دمیر احمد شاه رضواني - لاهور د ۱۳۰۵ هـ.ق.

۱۹۴ بهارستان افغانی - د میر احمد شاه رضواني - لاهور - ۱۳۰۵ هـ.ق.

 ۱۹۵ - سكينة الفضلا . د عبد الحكيم رستاقی - ډهلي ۱۳۵۰ هـ. ق.

 ١٩٦ - قاموس الاعلام - د شمس الدين سامي - استانبول ۱۳۰۸ هـ. ق.

 ۱۹۷ - مذکر احباب . د حسن خواجه بخاری خطی - برلین)

 ۱۹۸ حجة الاورنگ شاهيه . د تاش محمد القندوزی خطی - کابل).

 ۱۹۹ - آتشکده آذر - د لطف علی آذر د بمبيي چاپ - ۱۳۰۹ هـ. ق.

 ۲۰۰ گلشن روه - در اورتي - هر تفورد ١٨٦٠ م.

 ۲۰۱ چراغ انجمن - د عبد الحكيم رستاقی - ډهلي ۱۵۲۹ م.

 ۲۰۲ تذکره حسینی د محمد حسین سنبهلي لكنهو ۱۲۹۲ هـ ق:

 ۲۰۳ - کلید افغانی . د هیوز - لاهور ۱۸۹۳ م.

 ۲۰۴ جامي . د علی اصغر حکمت - تهران ۱۹۴۰ م.

 ۲۰۵ - خزانه عامره - د غلام علی آزاد . د هند چاپ

 ٢٠٦ - تاریخچه شعر پښتو د عبدالحی حبیبی - دکندهار چاپ - ۱۹۳۵م.

 ۲۰۷ رياض الشعراء - دواله داغستانی (خطی - کابل)

 ۲۰۸ - مرآة الخيال - د امير شير على لودی - د هند چاپ

 ۲۰۹ - تذكرة الخواتين - دعبد الباری آسی - د لكنهو چاپ خزينة الاصفياء د مفتی غلام سرور لاهورى، لكنهو ۱۹۱۴م

 ۲۱۰ د عبد القادر خان ختيك د ديوان مقدمه ـ د عبد الحي حبيبي ـ د

 ۲۱۱ کندهار چاپ ۱۹۳۷ م.

 ۲۱۲ - فوايد الشريعة - پښتو - داخون قاسم پاین خیل - د لاهور چاپ

 ۲۱۳ تاریخ روسای پنجاب . د سرلیپل گریفن لاهور.

 ۲۱۴ د پېښور تاریخ - درای گوپال داس - لاهور ۱۸۷۰م

 ۲۱۵ - البرامكه - د محمد عبد الرزاق - د هند چاپ 

۲۱۶ - د ګنداها را پخوانی جغرافیا - د موسیو فوشه . کلکته ۱۹۱۵ م.

 ۲۱۷ - اخبار بر امکه د عبد ا عظیم گرگانی - تهران - ۱۲۱۲ هـ. ل.

 ۲۱۸ - تاریخ تمدن ایران ساسانی - د سعید نفیسی - د تهران چاپ ١٣٣١ هـ ل

 ۲۱۹ - تهذیب و تمدن اسلامی - لومړی او دوهم ټوك . درشید اختر ندوی . د لاهور چاپ ۱۹۵۲ م.

۲۲۰- نقود الاسلاميه - د مقریزی - خطی نسخه - دمشق - د تهذيب او تمدن اسلامي په ذريعه.

 ۲۲۱ - تاریخ طبرستان - د بهاء الدين محمد بن حسن بن اسفندیار - په ٦١٣ هـ ق د تهران چاپ ۱۳۲۰ هـ. ل.

 ۲۲۲- افغانستان به يك نظر - د مير غلام محمد غبار د کابل چاپ

 ۲۲۳ - روضة السلاطين د فخري هروی . د تبریز چاپ ۱۳۴۵ هـ. ل. –

 ۲۲۴ - تاریخ ادبیات فارسی - د ډاکتر بروان د لندن چاپ

 ۲۲۵ - تاریخ ادبیات در ایران - د ډاکتر صفا دتهران چاپ ۱۳۳۸ هـ. ل. –

 ٢٢٦ -تاريخ الادب العربي - د برو کلمان - (١٩٦٢ م)

 ۲۲۷- د بهارسبك شناسی درې ټوكه - د تهران چاپ ۱۳۳۷ هـ ل 

۲۲۸-  آریانا انتيكوا - د ويلسون - د لندن چاپ ۱۳۳۷ هـ ل 

  ۲۲۹-  طبايع الحيوان مروزی - د مینارسکی چاپ په لندن کښې ۱۹۴۲م

 ۲۳۰ - مجمل فصیحی ۳ ټوکه په مشهد کښې د محمود فرخ چاپ ۱۳۳۹ هـ. ل. د کن چاپ ۱۹۵۸م

 ۲۳۱ - كتاب الهند - د البيروني - د حیدر آباد

 ۲۳۲ - آثار الباقيه د البيروني د ليبسيك چاپ، ١٨٧٦م.

 ۲۳۳ معجم الانسباب - زامباور - د قاهرې چاپ ۱۹۵۱ م

 ۲۳۴ - جغرافیای خلافت شرقي - د جي لي سترينج اردو ترجمه - د حيدر آباد دکن چاپ ۱۹۳۰ م

 ۲۳۵ - الاعلام - د خير الدين زر کلی - د قاهرې چاپ ۱۹۵۹م

 ٢٣٦ . راحة المدور راوندى - د تهران چاپ ۱۳۳۳ هـ 

۲۳۷ - الفهرست د ابن ندیم - د قاهرې چاپ، ۱۳۴۸ ق

 ۲۳۸ - احياء الملوك در تاریخ سیستان - د ملك شاه حسين سيستاني - د تهران چاپ ۱۳۴۴ هـ. ل.

 ۲۳۹ - مقالات الشعرا - د مير على شير قانع تتوي، د کراچۍ چاپ ۱۹۵۷م

 ۲۴۰- تكلمه مقالات الشعرا - د محمد ابراهيم خليل تتوي - د کراچۍ چاپ ۱۹۵۸ .