32

عربیت

از کتاب: ترجمه فارسى (فردوسى پر چهار مقالے) تاليف پروفيسر محمود شيرانى ، فصل چهارم

پیشتر گفتیم که در زلیخا ، آمیزش الفاظ عربی بیش از اندازه ضروریست که ما برای توضیح بیشتر آن چند مثال می آوریم :

۱- چنین گفت الهی بالای خویش         با جلال واعزاز و نعمای خویش 

(ص ۹۷) 

۲- همان شهر ها و نواحی تمام            همه ملک معمورو با آن نظام 

(ص۱۵۱) 

۳- چوبر شد بمنبر بدین حسن وزیب   گسست از همه خلق صبر و شکیبب 

(ص۹۳)

۴- بدين ظن زنان جمله دیدند فرض         بدو خویشتن جمله کردند عرض 

(ص۱۳۵)


۵- وفا داده بد سر براهیم را           مران اصل تبجیل وتعظيم را 

(ص۴۴)

۶- زنادانی آن خواب را خاص و عام          نهادند اضغاث احلام نام 

(ص۱۴۴) 

۷- مرا با چنین حسن و چندین جمال    نخواهی حدیثی است صعب ومحال 

(ص۱۱۴)