130

زن چراغ زندگانى

از کتاب: زنان افغان زير شلاق خشونت ، غزل
07 March 2016

تو مادر فرزندان ، به شوهر خود یاری

در کشور آبایت ، بنگر چقدر خواری


زحمت کشی در صحرا ، خدمت کنی در خانه

با این همه فرزندان ، تو پردۀ اسراری


تو نور و چراغ هستی ، در خانه و کاشانه

ا ز بهر عزیزانت ، پُر مهری و پُرباری


گهواره بجنبانی، هم خانه بروبانی

کار و بار تو زیاد است ، از بسکه توپُرکاری


فرزند تو گرسفید ، گرسیاه و گرسرخ است

با دختر و با پسر ، یک رنگ محبت داری


تا خواب خوش و راحت ، فرزند ترا آید

شب تابه سحر گاهان ، نشسته و بیداری


شنیده از بزرگان ، «محک» که میباشد

بهشت بزیر پایت ، چون سرور و سرداری