32

اتابکان آذربایجان و فارس

از کتاب: طبقات ناصری (جلد ۱/۲) ، فصل تعلیقات ، بخش ترجمۀ مؤلف
01 January 1280

مؤلف را درانتساب اتابکان آذربايجان وفارس سهوهائی است، که باید اصلاح گردد. بنابران سلسله های شاهان مذکور بصورت مکمل درسطو رذیل آورده می شود:

١- اتابکان آذربایجان از نسل شمس الدین ایلذکراند، که در(۵۴۱ ه) درآنجا استقلالی را بهم رسانید و بسال (۵۶۸ ه) در همدان ازجهان رفت، سلسله این خاندان قرارذیلی است:

                                                              (۱) شمش الدين ايلد گز (۵۴۱ ه)


                      (۲)محمد پهلوان جهان(۵۶۸ه)                                            (۳) قزل ارسلان عثمان (۸۲ده)

(۴) نصرة الدين ابوبکر (۵۸۷ ھ )                          قتلغ اینازج                               (۵) مظفرالدین اوزبك

                                                                                                                     (۶۰۷ – ۶۲۲ ھ) 

      (۲) اتابکان فارس :                                                                   ( دول اسلاميه - ص ۲۴۸) 

این خاندان احفاد مودود ساغری است که پسروی سنقردرحدود (۵۴۲ ه ) به سلجوقيان عصيان ورزید،ودرفارس اعلان استقلال کرد وشيرازرامقرحکمداری خویش قرارداد، سلسله دودمان وی چنین است:

                                                                          مو دود سلغری


(۱) مظفرالدين سنقر (۵۴۲ ه)                               (۲) زنگی (۶۵۵ ه)                                    تکله 


(۴)طغرل(۵۹۰ ه)                                   (۳) تکله(۵۷۰ ه)                 (۵) ابوشجاع سعداول سلغرشاه 

                                                                                       

(۵۹۹ ه)

                                        (۶) ابوبکر( ۶۲۸ مجمد شاه (۶۶۰ه )                              (۱۰) سلجوق شاه 

(۷) سعدثانی (۶۵۸ھ)

                

                                             (۸) محمد (۶۵۹ه)              (۱۱) ایش خاتون (۶۶۳-۶۸۵ه) 

                                                                                                    ( دول اسلاميه ص ۲۵۰)