119

شأن نزول چیست ؟

از کتاب: پیوند با مردم

شأن نزول در معنی و مفهوم، اشاره بر عدم قابلیت و کفایت قرآن میکند.
یعنی، خدا و قرآن و پیامبر انتظار میکشند تا اتفاقی در جهان بیافتد تا آیتی صدور و حصول کنند.


به بیان ساده، ابولهب باید و الزاماً مرتکب عمل بدی شود تا پیامبر شکایت او را بخدا برساند.
خدا بعد از آگاهی از موضوع، دچار دست وپاچگی شده، آیتی را بدست جبرئیل برای پیامبر وحی میکند تا جبران خساره شده باشد...
درینصورت باید قبول کرد که ابولهب علت و ارادۀ خدا، معلول آن علت میباشد.

آیا ازین بزرگتر میشود توهینی را به خدا و پیامبرش روا داشت....؟