32

(۱)جنگ تاتره

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

که درین مصاف خوشحال خان چهل هزار مغول را از دم تیغ گذرانید، و هم بسی از اسرا بدست قوای ملی افتاد، و غنایم این نبرد بی شمار بود.