افغانستان

از کتاب: درفش جمهوری

ای کشور افغانستان 

ای سر زمین باستان 

مهد فروغ اریان

پاینده نامت جاودان

پاینده نامت جاودان

ای کشور آزادگان 

ای مهبط فرزانگان 

خاکت کهن بختت جوان

زی شادمان زی کامران

زی شادمان زی کامران

ای مرکز مشرق زمین 

فرتو با شوکت قرین 

کانون رسم راستین

در پیکر مشرق روان

در پیکر مشرق روان

ای قلب پاک آسیا 

ای منبع صدق و صفا 

خاک ترا چون توتیا

در دیده مالم هر زمان

در دیده مالم هر زمان

حب تو باشد دین من

عشق تو شد آئین 

ای ما در شیرین من

ای کشور با عزوشان

ای کشور با عزوشان

افغانی افغان دیار 

ازاده ای در کهسار 

دارم به نامت افتخار

تا زنده باشم در جهان

تا زنده باشم در جهان

پرچم فتح و ظفر 

محراب و منبر را ببر 

دارد عقابی جلوه گر

در مطلع مشرق عیان

در مطلع مشرق عیان