111

کتابنامه

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش نحو

- افغانستان در میسر ،تاریخ میر غلام محمد غبار، تهران ۱۳۷۴

- اوستا ، گزارش ویژوهش جلیل دوست خواه، چاپ سوم، در دو جلد تهران ۱۳۷۵

- اوستا ، نوشته و تحقیق هاشم رضی ، تهران ۱۳۶۳

- بخارا ( مجله ) ویژه نامۀ زبان شناسی شماره ۶۳ ، ۱۳۸۶

- تاریخ ادبیات در ایران، دکتر ذبیح الله صفا ، پنج جلد و هشت بخش چاپ دوازدهم انتشارات فردوس ، ۱۳۷۲ - ۱۳۷۱

- تاریخ ادبیات فارسی ، یو گینی ادواردویچ برتلس ، ترجمۀ سیروس

ایزدی ، دو جلد ، چاپ اول، انتشارات هیرمند ، ۱۳۷۴ ، تهران 

- تاریخ زبان فارسی ، دکتر پرویز ناتل خانلری، چهار جلد انتشارات فردوس ، ۱۳۷۷

- تاريخ مختصر ادبیات ایران ، استاد علامه جلال الدین همایی ، به کوشش ماه دخت بانو همایی

چهار مقاله ، نظامی عروضی ، تصحیح قزوینی ، چاپ دیبا 


- دومین همایش فرهنگ باستانی و شناخت اوستا ، در دو جلد به کوشش میر شاهی پاریس ۱۹۹۷

- دستور جامع زبان فارسی ، همایون فرخ، هفت جلد در یک مجلد ، چاپ علمی ۱۳۷۷

- دستور زبان فارسی ، استاد بیتاب ، پوهنحی ادبیات ، ۱۳۳۳

- دستور زبان فارسی ، دکتر پرویز ناتل خانلری ، چاپ نزدهم ، تهران ۱۳۸۲

- دستور زبان معاصر دری ، محمد نسیم نکهت سعیدی ، انتشارات پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل میزان ۱۳۴۸

- دستور نو ، حسن ناظمی ، چاپ سوم ۱۳۴۲

- زبان شناسی و زبان فارسی ، دکتر پرویز ناتل خانلری ، چاپ ششم ، انتشارات توس ۱۳۷۲

- زبان و زبانشناسی ، رابرت اهال، ترجمه دکتر محمدرضا باطنی تهران 

۱۳۶۳

- سبک شناسی ، بهار ، چاپ پنجم، تهران ۱۳۶۹ ، مجلد نخستین از سه جلد.

سرچشمه ، تصوف در ایران ، سعید نفیسی ، تهران ۱۳۳۶ 

- سومین همایش پژوهش در فرهنگ باستانی و شناخت اوستا ، درسه جلد، بکوشش مسعود میرشاهی ، پاریس ۱۹۹۸ 

- مفاتيح العلوم، خوارزمی، ترجمه حسین خدیوجم ۱۳۶۲

- موسیقی شعر ، دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی ، چاپ پنجم ، بهار ۱۳۷۶ ، لیتو گرافی کوهرنگ ، چاپ نقش جهان